Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych (ang. International Day against Violence and Bullying at School Including Cyberbullying) został ogłoszony przez państwa członkowskie UNESCO w 2019 r. Ma on na celu zwrócenie uwagi na to, że przemoc w szkole we wszystkich jej postaciach stanowi naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji i zdrowia oraz dobre go samopoczucia. Wzywa do wzmocnienia partnerstw i inicjatyw, które przyspieszają postępy w zapobieganiu i eliminowaniu przemocy i zastraszania w szkole, w tym cybernękania.

Wg raportu z 2017 roku 246 milionów dzieci i młodzieży na całym świecie jest ofiarami przemocy i zastraszania w szkole każdego roku. Odsetek dzieci i młodzieży narażonych na cybernękanie wynosi od 5% do 21%, szczególnie podczas uczęszczania do gimnazjum i liceum, dziewczęta są bardziej narażone na to zjawisko (11%) niż ich rówieśnicy (8%). Jest to zatem niezwykle niepokojące zjawisko, które może zagrozić szacunkowi i godności dzieci i młodzieży. Podobny raport z 2019 r. przedstawia, ze już prawie co trzeci uczeń był zastraszany przez swoich rówieśników w szkole przynajmniej raz w ostatnim miesiącu, a podobny odsetek jest dotknięty przemocą fizyczną. Nasila się także nękanie w Internecie i przez telefony komórkowe, a dowody wskazują na silne połączenie i kontinuum między nękaniem offline i online. Większość uczniów, którzy padli ofiarą cyberprzemocy, była najpierw zastraszana w szkole, a duży odsetek ofiar prześladowania był zastraszany zarówno online, jak i offline.

Konsekwencje przemocy i zastraszania w szkole, w tym cybernękania są dalekosiężne. Obejmuje to dzieci i młodzież, które mają trudności z koncentracją na zajęciach, opuszczeniem zajęć, unikaniem zajęć szkolnych, wagarowaniem lub całkowitym porzuceniem szkoły. Ma to negatywny wpływ na osiągnięcia akademickie oraz przyszłe perspektywy edukacji i zatrudnienia. Atmosfera lęku, strachu i niepewności jest niezgodna z uczeniem się, a niebezpieczne środowisko uczenia się może podważyć jakość edukacji wszystkich uczniów.

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą i Nękaniem w Szkole, w tym cybernękaniem ma na celu położenie kresu przemocy w szkołach, dzięki czemu dzieci mogą się uczyć, rozwijać i realizować swoje marzenia. UNESCO jest oficjalnym partnerem kampanii „Bezpieczna nauka” i członkiem globalnego partnerstwa na rzecz położenia kresu przemocy wobec dzieci. Dr Howard Taylor, dyrektor wykonawczy Partnerstwa End Violence z zadowoleniem przyjął Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą i Nękaniem w Szkole, w tym cyberprzemoc, jako ważny krok w kierunku zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznej nauki. Powiedział: „Nie zajmując się przemocą w szkołach – i przez Internet – podważamy szersze inwestycje w system edukacji. Dzieci są agentami zmian w swoich własnych szkołach i społecznościach i nadal domagają się pilniejszych działań. Międzynarodowy dzień jest ważną okazją do wzmocnienia siły partnerstw, aby skoncentrować się i zwrócić uwagę na położenie kresu wszelkim formom przemocy, w tym zastraszaniu w szkołach i Internecie. Możliwe jest zakończenie przemocy wobec dzieci. Czas to zakończyć. Teraz”. Magnus Loftsson, przewodniczący komitetu naukowego Światowego Forum Zwalczania Nękania dodał: „Światowe Forum Zwalczania Nękania z radością przyjmuje z zadowoleniem wiadomość o międzynarodowym dniu, w którym podkreśla się, że prawa dzieci nie mogą być poddawane przemocy, która się z tym wiąże. Ponieważ zastraszanie jest problemem globalnym, musimy wspólnie szukać rozwiązań na całym świecie i wspólnie skupiać się na kwestii, na którą pozwala Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy i Zastraszaniu w Szkole, w tym Cyberprzemocy”.