STUDIA PODYPLOMOWE

2023/2024

KIERUNKI POZOSTAŁE

PSYCHOTERAPIA
4-letnie podyplomowe studia kwalifikacyjne

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej.

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa

2. Prawo administracyjne materialne

3. Prawo administracyjne osobowe

4. Nadzór i kontrola w administracji

5. Ustrój samorządu terytorialnego

6. Postępowanie administracyjne

7. Postępowanie egzekucyjne w administracji

8. Postępowanie sądowo-administracyjne

9. Odpowiedzialność w administracji

10. Prawo pracy z prawem urzędniczym

11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej

12. Finanse publiczne

13. Zasady tworzenia prawa

14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji

15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej

16. Elementy prawa cywilnego

17. Mediacje i komunikacja w administracji

18. Etyka w administracji

KOSZT STUDIÓW:

2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna.

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego.

W trakcie studiów słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Czas trwania: 

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Ramowy program studiów:

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
3. System organów i instytucji w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
4. Bezpieczeństwo informacyjne (polityka państwa, wywiad gospodarczy, terroryzm informacyjny)
5. Zarządzanie bezpieczeństwem – istota, szczeble zarządzania
6. Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych (terroryzm, katastrofy, wypadki masowe)
7. Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
8. Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce
9. Logistyka i planowanie w zarządzaniu kryzysowym Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
10. Ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych
11. Centrum Zarządzania Kryzysowego – przepływ informacji i komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych
12. Polityka bezpieczeństwa
13. Strategia bezpieczeństwa narodowego

Koszt:
2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna.

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki i poradnictwa żywieniowego adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również osób, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do  udzielania porad żywieniowo – dietetycznych, wyposażonej w wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach rozwoju. Kształcenie na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią wykonywanie zadań takich jak: zaplanowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie poradnictwa indywidualnego i grupowego, w tym edukacji żywieniowej różnych grup populacyjnych. Dodatkowym atutem tych studiów jest uwzględnienie umiejętności indywidualnego podejścia do pacjenta, w tym elementów psychologii. Absolwent po ukończeniu kierunku jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego. Nabywa umiejętności praktycznego wykorzystania swojej wiedzy do przygotowania diety w zależności od potrzeb pacjenta. Posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego. Absolwent może zostać edukatorem żywieniowym i promować zdrowy tryb życia. Posiada wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej oraz sportowej, którą może wykorzystywać w doborze odpowiedniego planu żywieniowego. Osoby kończące kierunek dietetyka mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, aby prowadzić doradztwo żywieniowe oraz gabinety dietetyczne. Mogą również zająć się prowadzeniem warsztatów promujących zdrowy tryb życia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

RAMOWY PLAN:

1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego z elementami genetyki

2. Podstawy biochemii i fizjologii żywienia

3. Żywność funkcjonalna i wygodna oraz specjalnego przeznaczenia

4. Wybrane zagadnienia higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności

5. Żywienie człowieka zdrowego

6. Dietetyka kliniczna z elementami zaburzeń odżywiania oraz oceną stanu odżywiania i sposobu odżywiania

7. Wybrane zagadnienia z technologii potraw z towaroznawstwem

8. Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością, suplementy i parafarmaceutyki w dietetyce

9. Aspekty edukacji żywieniowej w profilaktyce zdrowia

10. Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych

11. Alergie i nietolerancje pokarmowe

12. Dietetyka podczas wzmożonego wysiłku fizycznego.

KOSZT STUDIÓW:

2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna.

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Epidemiologia ogólna
2. Mikrobiologia/Bioterroryzm
3. Higiena Komunalna
4. Ekonomia w ochronie zdrowia
5. Statystyka medyczna
6. Promocja zdrowia
7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia
8. Epidemiologia chorób niezakaźnych
9. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych
10. Ochrona zdrowia w UE
11. Organizacja Ochrony zdrowia
12. Jakość w opiece medycznej
13. Przepisy BHP
14. Marketing usług medycznych
15. Socjologia zdrowia/Demografia
16. Higiena żywności i żywienia
17. Szczepienia Ochronne

KOSZT STUDIÓW:

2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna.

OPIS STUDIÓW:

Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).

Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy logistyki
2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej
5. Prawo transportowe
6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
8. Regulacje, przepisy i procedury celne
9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
10. Outsourcing w logistyce
11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
14. Controlling
15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
16. Systemy informatyczne w logistyce
17. Logistyka w produkcji
18. Zarządzanie dystrybucją
19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)

Koszt: 2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna.

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Metodyka i metodologia pracy socjalnej" dedykowane są do absolwentów studiów/ wyższych chcących uzyskać kwalifikacje pracownika socjalnego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 202Ir. celem studiów jest przygotowanie kadry do pracy w placówkach służb społecznych. Szczególnym celem studiów jest nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej, jak również tworzenie lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych.

Absolwent w/w studiów nabywa wiedzę, z takich dziedzin, jak: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontología. Zdobywa umiejętności metodologiczne, społeczne i umiejętności menadżerskie. Potrafi stosować w/praktyce metody i techniki interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej. Pogłębia umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktu oraz współpracy. Posiada umiejętność twórczego rozwiązywania problemów społecznych, organizowania pracy oraz kierowania zespołem ludzkim. Doskonale sprawdza się nie tylko jako pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, ale także jako opiekun lub wychowawca środowiskowy, streetworker, instruktor w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach pomocy społecznej tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, v/ placówkach dla bezdomnych, alkoholików/ i narkomanów/, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych.

Studiując ten kierunek jednocześnie słuchacz może zapisać się na specjalizacyjne szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, prowadzone w ramach umowy Instytutu Studiów Podyplomowych z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej, która posiada stosowne zezwolenia Ministerstwa Rodziny na prowadzenie takich szkoleń. Dyplom ukończenia specjalizacyjnego szkolenia umożliwia awans zawodowy i pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej.

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Koszt: 2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna.

Koszt dodatkowego szkolenia specjalistycznego w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081) wynosi: 1 300,00 złotych. Szkolenie specjalistyczne realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni - uczelni posiadającej uprawnienia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Rolnictwo” skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż Rolnictwo. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego). Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. 2012 poz.109) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( z późn. zm.). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo” jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 803 t.j.).

CZAS TRWANIA:
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy prawa i prawa rolnego
2. Podstawy gleboznawstwa rolniczego
3. Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
4. Organizacja lub technologia produkcji roślinnej
5. Rachunkowość rolnicza
6. Rynki rolne w Polsce i UE
7. Ochrona roślin
8. Ekonomika rolnictwa
9. Marketing artykułów rolnych
10. Agrobiznes
11. Agroturystyka z ekologią
12. Rozwój obszarów wiejskich.

KOSZT STUDIÓW:

2 500,00 zł. (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia BHP.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Prawo pracy
2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
3. Organizacja bezpiecznej pracy
4. Audyty bezpieczeństwa pracy
5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
6. Psychologia pracy
7. Metodyka pracy służb BHP
8. Zasady udzielania pierwszej pomocy
9. Ochrona przeciwpożarowa
10. Zarządzanie jakością
11. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
12. Systemy bezpieczeństwa pracy
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
14. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe
15. Metodyka pracy służb BHP
16. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń

KOSZT STUDIÓW:

2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna.

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w biznesie” pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy teoretycznej  i praktycznej w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie w biznesie”  pozwala na uzyskanie kompetencji i kwalifikacji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej. Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie w biznesie” to potencjalni członkowie zarządów przedsiębiorstw, menadżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej, menadżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, samodzielni specjaliści ds. rozwoju, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Prawo w biznesie.
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Spółka handlowa jako forma organizacyjno- prawna przedsiębiorstwa.
4. Marketing. Wyzwania współczesnego biznesu, a działalność marketingowa firm.
5. Marketing, a sukces rynkowy przedsiębiorstw.
6. Public relations – podstawowe pojęcia, źródła, funkcje społeczne, podstawy psychologiczne.
7. PR korporacyjny, a PR produktowy.
8. Zarządzanie przedsiębiorstwem.
9. Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie zaangażowania pracowników.
10. Tworzenie środowisk innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
11. Finanse przedsiębiorstwa.
12. Decyzje finansowe, a pozycja finansowa przedsiębiorstwa.
13. Psychologia biznesu. Kierowanie zmianą w rozwoju organizacji.

KOSZT STUDIÓW:

2 500,00 zł. (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznes planów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej, form i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia kierowane są do obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia a także do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy organizacji i zarządzania podmiotem leczniczym
2. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
3. Prawne aspekty ochrony zdrowia
4. Zarządzanie personelem medycznym
5. Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
6. Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opiek izdrowotnej
7. Strategie finansowania placówki medycznej
8. Marketing usług zdrowotnych
9. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych
10. Prawo pracy
11. Nadzór sanitarno epidemiologiczny
12. Systemy opieki zdrowotnej w Polsce i UE
13. Strategia kontraktowania świadczeń medycznych
14. Negocjacje i komunikacja interpersonalna
15. Promocja zdrowia
16. Problemy ochrony zdrowia w UE

KOSZT STUDIÓW:

2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi  których interesują zagadnienia: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianie pracowników, warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej, rozwój i doskonalenie pracowników oraz rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, wyposażenie w teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole. Po ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

RAMOWY PROGRAM:

1. Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi

2. Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi

4. HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji

5. Zarządzanie kulturą organizacji planowania zasobów ludzkich

6. Skuteczne metody naboru (rekrutacja, selekcja, on bording)

7. Ocena potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek karier

8. Pozafinansowe metody motywacji

9. Organizacja procesu szkoleniowego

10.Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w zespole (techniki wywierania wpływu)

11. Trening menedżerski (skuteczne kierowanie ludźmi, zarządzanie zespołami ludzkimi)

12. Komunikacja wewnętrzna w firmie i wewnętrzny PR

13. Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem

14. Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej

15. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

KOSZT STUDIÓW:

2 500,00 zł (możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego) oraz opłata rekrutacyjna.