STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia w ramach oferowanych studiów podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanych form kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Miejsce odbywania zajęć: KROSNO – RZESZÓW – MIELEC.

Rekrutacja na wszystkie formy studiów objętych ofertą prowadzona jest przez cały rok.

Podstawowa edycja studiów podyplomowych w danym roku akademickim rozpoczyna się 1 października br.

W przypadku znacznego zainteresowania wybranymi kierunkami studiów podyplomowych możliwe jest zorganizowanie edycji uzupełniającej, rozpoczynającej się 1 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe podejmowana jest w oparciu o pozytywną weryfikację złożonych dokumentów i potwierdzona zawartą umową o kształcenie. W przypadku studiów podyplomowych LOGOPEDIA dodatkowym kryterium weryfikacyjnym jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia braku zaburzeń mowy kandydata na studia podyplomowe.

Przyjęcie na studia podyplomowe wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1. - Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
  2. - Umowa studenta studiów podyplomowych,
  3. - Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  4. - Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
KIERUNKI PEDAGOGICZNE
Lp Nazwa kierunku Semestry Czesne za semestr
1 Andragogika 2 1 200,00 zł.
2 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1 000,00 zł.
3 Biologia w szkole 3 1 100,00 zł.
4 Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 3 1 000,00 zł.
5 Chemia w szkole 3 1 100,00 zł.
6 Coaching i tutoring w edukacji 2 1 750,00 zł.
7 Doradztwo zawodowe 3 1 000,00 zł.
8 Dydaktyka  i metodyka języka obcego - język angielski 3 1 000,00 zł.
9 Dydaktyka i metodyka języka obcego - język niemiecki 3 1 000,00 zł.
10 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1 000,00 zł.
11 Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 1 200,00 zł.
12 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 1 200,00 zł.
13 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1 200,00 zł.
14 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1 200,00 zł.
15 Edukacja włączająca 3 1 200,00 zł.
16 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1 000,00 zł.
17 Etyka w szkole 3 1 100,00 zł.
18 Filozofia w szkole 3 1 100,00 zł.
19 Fizyka w szkole 3 1 100,00 zł.
20 Geografia w szkole 3 1 100,00 zł.
21 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1 200,00 zł.
22 Historia w szkole 3 1 100,00 zł.
23 Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 100,00 zł.
24 Język polski w szkole 3 1 100,00 zł.
25 Logistyka w szkole 3 1 000,00 zł.
 26 Logopedia  3 1 300,00 zł.
 27 Logopedia kliniczna  4 1 300,00 zł.
 28 Matematyka w szkole  3 1 100,00 zł.
29 Muzyka w szkole 3 1 100,00 zł.
30 Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 3 1 100,00 zł.
31 Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 3 1 200,00 zł.
32 Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 1 200,00 zł.
33 Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną 3 1 300,00 zł.
34 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1 000,00 zł.
35 Pedagogika środowiskowa 3 1 000,00 zł.
36 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1 200,00 zł.
37 Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 3 1 100,00 zł.
38 Przedsiębiorczość w szkole 3 1 000,00 zł.
39 Przygotowanie pedagogiczne 3 1 000,00 zł.
40 Przyroda w szkole 3 1 100,00 zł.
41 Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 1 100,00 zł.
42 Socjoterapia 3 1 000,00 zł.
43 Technika w szkole 3 1 100,00 zł.
44 Terapia rodzin 3 1 000,00 zł.
45 Trener w oświacie 2 1 200,00 zł.
46 Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski 3 1 000,00 zł.
47 Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki 3 1 000,00 zł.
48 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 200,00 zł.
49 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1 300,00 zł.
50 Wiedza o społeczeństwie 3 1 100,00 zł.
51 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 100,00 zł.
52 Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 100,00 zł.
53 Zarządzanie w oświacie 2 1 200,00 zł.
KIERUNKI ADMINISTRACYJNE
Lp Nazwa kierunku Semestry Czesne za semestr
54 Administracja publiczna 2 1 200,00 zł.
55 E-administracja 2 1 200,00 zł.
56 Kontrola zarządcza 2 1 200,00 zł.
57 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1 200,00 zł.
58 Samorząd terytorialny 2 1 200,00 zł.
KIERUNKI POZOSTAŁE
Lp Nazwa kierunku Semestry Czesne za semestr
59 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1 200,00 zł.
60 Dietetyka i poradnictwo żywieniowe 2 1 200,00 zł.
61 Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1 200,00 zł.
62 Logistyka 2 1 200,00 zł.
63 Mediacje i negocjacje 2 1 200,00 zł.
64 Metodyka i metodologia pracy socjalnej 2 1 200,00 zł.
65 Organizacja pomocy społecznej 2 1 200,00 zł.
66 Prawo zamówień publicznych 2 1 200,00 zł.
67 Rolnictwo 2 1 200,00 zł.
68 Trener umiejętności społecznych 2 1 200,00 zł.
69 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1 200,00 zł.
70 Zarządzanie w biznesie 2 1 200,00 zł.
71 Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 200,00 zł.
72 Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1 200,00 zł.

Szczegółowe informacje dot. zniżek w opłatach czesnego w danym roku akademickim określone są w Zarządzeniach władz uczelni.

Rekrutacja na wszystkie formy studiów objętych ofertą prowadzona jest przez cały rok.

Podstawowa edycja studiów podyplomowych w danym roku akademickim rozpoczyna się 1 października br.

W przypadku znacznego zainteresowania wybranymi kierunkami studiów podyplomowych możliwe jest zorganizowanie edycji uzupełniającej, rozpoczynającej się 1 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe podejmowana jest w oparciu o pozytywną weryfikację złożonych dokumentów i potwierdzona zawartą umową o kształcenie. W przypadku studiów podyplomowych LOGOPEDIA dodatkowym kryterium weryfikacyjnym jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia braku zaburzeń mowy kandydata na studia podyplomowe.

Przyjęcie na studia podyplomowe wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1. – Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
  2. – Umowa studenta studiów podyplomowych,
  3. – Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  4. – Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
KIERUNKI PEDAGOGICZNE
Lp Nazwa kierunku Semestry Czesne za semestr
1 Andragogika 2 1200 zł.
2 Andragogika 3 1000 zł.
3 Biologia w szkole 3 1000 zł.
4 Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 3 1000 zł.
5 Chemia w szkole 3 1000 zł.
6 Coaching i tutoring w szkole 2 1750 zł.
7 Doradztwo zawodowe 3 1000 zł.
8 Dydaktyka języka obcego – język angielski 3 1000 zł.
9 Dydaktyka języka obcego – język niemiecki 3 1000 zł.
10 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000 zł.
11 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 3 1200 zł.
12 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 1200 zł.
13 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1200 zł.
14 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1200 zł.
15 Edukacja włączająca 3 1200 zł.
16 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1000 zł.
17 Etyka w szkole 3 1000 zł.
18 Filozofia w szkole 3 1000 zł.
19 Fizyka w szkole 3 1000 zł.
20 Geografia w szkole 3 1000 zł.
21 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200 zł.
22 Historia w szkole 3 1000 zł.
23 Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000 zł.
24 Język polski w szkole 3 1000 zł.
25 Logistyka w szkole 3 1000 zł.
 26 Logopedia ogólna  3 1300 zł.
 27 Logopedia kliniczna  4 1300 zł.
 28 Matematyka w szkole  3 1000 zł.
29 Muzyka w szkole 3 1000 zł.
30 Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 3 1000 zł.
31 Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 3 1200 zł.
32 Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 1200 zł.
33 Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną 3 1300 zł.
34 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000 zł.
35 Pedagogika środowiskowa 3 1000 zł.
36 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1200 zł.
37 Pedagogika sztuki – plastyka w szkole 3 1000 zł.
38 Przedsiębiorczość w szkole 3 1000 zł.
39 Przygotowanie pedagogiczne 3 1000 zł.
40 Przyroda w szkole 3 1000 zł.
41 Socjoterapia 3 1000 zł.
42 Technika w szkole 3 1000 zł.
43 Terapia rodzin 3 1000 zł.
44 Trener w oświacie 2 1200 zł.
45 Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski 3 1000 zł.
46 Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki 3 1000 zł.
47 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1200 zł.
48 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3  1300zł
49 Wiedza o społeczeństwie 3 1000zł.
50 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000 zł.
51 Wychowanie fizyczne w szkole 3 1000 zł.
52 Zarządzanie w oświacie 2 1200 zł.
KIERUNKI ADMINISTRACYJNE
Lp Nazwa kierunku Semestry Czesne za semestr
53 Administracja publiczna 2 1200 zł.
54 E-administracja 2 1200 zł.
55 Kontrola zarządcza 2 1200 zł.
56 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200 zł.
57 Samorząd terytorialny 2 1200 zł.
KIERUNKI POZOSTAŁE
Lp Nazwa kierunku Semestry Czesne za semestr
58 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200 zł.
59 Dietetyka i poradnictwo żywieniowe 2 1200 zł.
60 Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1200 zł.
61 Logistyka 2 1200 zł.
62 Organizacja pomocy społecznej 2 1200 zł.
63 Prawo zamówień publicznych 2 1200 zł.
64 Rolnictwo 2 1200 zł.
65 Trener umiejętności społecznych 2 1200 zł.
66 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200 zł.
67 Zarządzanie w biznesie 2 1200 zł.
68 Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200 zł.
69 Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1200 zł.

 

Szczegółowe informacje dot. zniżek w opłatach czesnego w danym roku akademickim określone są w Zarządzeniach władz uczelni.

Prosimy o zarejestrowanie się w panelu kandydata na studia podyplomowe.
Zarejestrowanie pozwoli na pobranie źródłowych dokumentów rekrutacyjnych
oraz usprawni wzajemną komunikację i wymianę informacji.

 

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: 

Podpisanie umowy o kształcenie następuje podczas wizyty w siedzibie
PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie
lub w siedzibie punktów konsultacyjno-rekrutacyjnych
na terenie Rzeszowa i Mielca

Lokalizacja zajęć stacjonarnych: KROSNO, RZESZÓW, MIELEC