STUDIA PODYPLOMOWE

2023/2024

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia w ramach oferowanych studiów podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanych form kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Miejsce odbywania zajęć: KROSNO – RZESZÓW – MIELEC.

Rekrutacja na wszystkie formy studiów objętych ofertą prowadzona jest przez cały rok.

Podstawowa edycja studiów podyplomowych w danym roku akademickim rozpoczyna się 1 października br.

W przypadku znacznego zainteresowania wybranymi kierunkami studiów podyplomowych możliwe jest zorganizowanie edycji uzupełniającej, rozpoczynającej się 1 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe podejmowana jest w oparciu o pozytywną weryfikację złożonych dokumentów i potwierdzona zawartą umową o kształcenie. W przypadku studiów podyplomowych LOGOPEDIA dodatkowym kryterium weryfikacyjnym jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia braku zaburzeń mowy kandydata na studia podyplomowe.

Przyjęcie na studia podyplomowe wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1. - Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
  2. - Umowa studenta studiów podyplomowych,
  3. - Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  4. - Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
KIERUNKI PEDAGOGICZNE
Lp Nazwa kierunku Semestry Cena za studia (**)
1 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 3 600,00 zł.
2 Biologia w szkole 3 3 600,00 zł.
3 Biznes i zarządzanie 3 3 600,00 zł.
4 Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 3 3 600,00 zł.
5 Chemia w szkole 3 3 600,00 zł.
6 Doradztwo zawodowe i coaching kariery 3 3 600,00 zł.
7 Dydaktyka  i metodyka języka obcego - język angielski 3 3 600,00 zł.
8 Dydaktyka i metodyka języka obcego - język niemiecki 3 3 600,00 zł.
9 Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym 3 3 600,00 zł.
10 Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 3 900,00 zł.
11 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 3 900,00 zł.
12 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 3 900,00 zł.
13 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 3 900,00 zł.
14 Edukacja obywatelska 3 3 600,00 zł.
15 Edukacja włączająca 3 3 900,00 zł.
16 Edukacja zdrowotna 3 3 600,00 zł.
17 Etyka w szkole (*) 3 3 600,00 zł.
18 Filozofia w szkole 3 3 600,00 zł.
19 Fizyka w szkole (*) 3 3 600,00 zł.
20 Geografia w szkole (*) 3 3 600,00 zł.
21 Historia w szkole (*) 3 3 600,00 zł.
22 Informatyka z programowaniem w szkole 3 3 600,00 zł.
23 Integracja sensoryczna 3 4 500,00 zł.
24 Język polski w szkole 3 3 600,00 zł.
25 Logistyka w szkole (*) 3 3 600,00 zł.
 26 Logopedia  3 4 200,00 zł.
 27 Logopedia kliniczna  4 5 200,00 zł.
28 Matematyka w szkole 3 3 600,00 zł.
29 Metodyka i metodologia pracy socjalnej 2 2 700,00 zł. (***)
30 Muzyka w szkole 3 3 600,00 zł.
31 Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 3 3 600,00 zł.
32 Neurologopedia (2 semestralna) 2 3 000,00 zł.
33 Neurologopedia (3 semestralna) 3 4 500,00 zł.
30 Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 3 3 600,00 zł.
34 Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 3 900,00 zł.
35 Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 3 900,00 zł.
36 Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną 3 4 200,00 zł.
37 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 3 600,00 zł.
38 Pedagogika resocjalizacyjna 3 3 900,00 zł.
39 Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 3 3 600,00 zł.
40 Profilaktyka i terapia uzależnień 3 3 900,00 zł.
41 Przygotowanie pedagogiczne 3 3 600,00 zł.
42 Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 3 3 600,00 zł.
43 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych (*) 3 3 600,00 zł.
44 Przyroda w szkole (*) 3 3 600,00 zł.
45 Psychoterapia 8 4 250,00 zł./semestr
46 Rytmika, logorytmika i gimnastyka z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (*) 3 3 600,00 zł.
47 Socjoterapia 3 3 600,00 zł.
48 Technika w szkole (*) 3 3 600,00 zł.
49 Terapia rodzin (*) 3 3 600,00 zł.
50 Trener umiejętności społecznych 2 2 700,00 zł.
51 Trener w oświacie (*) 2 2 700,00 zł.
52 Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski 3 3 600,00 zł.
53 Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki 3 3 600,00 zł.
54 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 3 900,00 zł.
55 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 4 200,00 zł.
56 Wiedza o społeczeństwie 3 3 600,00 zł.
57 Wychowanie do życia w rodzinie (*) 3 3 600,00 zł.
58 Wychowanie fizyczne w szkole 3 3 600,00 zł.
59 Zarządzanie w oświacie 2 2 700,00 zł.
KIERUNKI POZOSTAŁE
Lp Nazwa kierunku Semestry Cena za studia (**)
60 Administracja publiczna 2 2 700,00 zł.
61 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe (*) 2 2 700,00 zł.
62 Dietetyka i poradnictwo żywieniowe (*) 2 2 700,00 zł.
63 Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 2 700,00 zł.
64 Logistyka (*) 2 2 700,00 zł.
65 Ochrona środowiska 2 2 700,00 zł.
66 Rolnictwo 2 2 700,00 zł.
67 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 2 700,00 zł.
68 Zarządzanie w biznesie 2 2 700,00 zł.
69 Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 2 700,00 zł.
70 Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 2 700,00 zł.

(*) szczegóły dotyczące tego kierunku znajdziesz na stronie podyplomowe.info

(**) możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego

(***) dodatkowy koszt szkolenia specjalistycznego wynosi 1 300,00 zł.

Szczegółowe informacje dot. zniżek w opłatach czesnego w danym roku akademickim określone są w Zarządzeniach władz uczelni

https://podyplomowe.info/promocje/

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: 

Podpisanie umowy o kształcenie następuje podczas wizyty w siedzibie
PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie
lub w siedzibie punktów konsultacyjno-rekrutacyjnych
na terenie Rzeszowa i Mielca

Lokalizacja zajęć stacjonarnych: KROSNO, RZESZÓW, MIELEC