Spośród 69 kierunków studiów podyplomowych  w ofercie na rok akademicki 2020/21 znalazło się kilka – po raz pierwszy oferowanych. Jednym z nich jest kierunek:

Organizacja pomocy społecznej.

Studia podyplomowe na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” przygotowano przede wszystkim z myślą o kadrze kierowniczej jednostek pomocy społecznej. Słuchaczami studiów podyplomowych w/w kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, niezależnie od ukończonego kierunku
studiów. Nowelizacja ustawy zmieniła wymagania względem kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej. Osoby, które kierują publicznymi i niepublicznymi jednostkami tego typu, powinny posiadać specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Program Studiów Podyplomowych w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2012 r.
(Dz. U. 2012. Poz.1081) realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni (uczelni posiadającej uprawnienia do prowadzenia w/w specjalizacji).

Program studiów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, pozwala słuchaczom zdobyć kompetencje niezbędne w procesie zarządzania placówkami niosącymi wsparcie osobom potrzebującym, a złożenie egzaminu
końcowego (z wynikiem pozytywnym) przed odpowiednią komisją egzaminacyjną, skutkuje uzyskaniem wymaganej specjalizacji.

Studia adresowane są do osób, które kierują lub przygotowują się do kierowania placówkami pomocy społecznej (domami pomocy społecznej; ośrodkami pomocy społecznej; placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, takimi jak domy dziecka, pogotowie opiekuńcze czy zakłady wychowawcze itp.), a także do urzędników (np. pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za działalność socjalną), pracowników organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, pedagogów czy socjologów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu podyplomowego. Student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Organizacja pomocy społecznej wydane przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni.

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
3. Elementy etyki
4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
6. Wybrane zagadnienia prawne
7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań
9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
10. Stres i wypalenie zawodowe
11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej