bezp

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” skierowane są głównie do nauczycieli i opiekunów pracujących z dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach malucha itp. Ponadto mogą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy i kompetencji dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III, wzbogacając warsztat pracy nauczyciela o treści pomagające zorganizować zajęcia pozalekcyjne, teatrzyki i różnorodne wydarzenia z życia przedszkola, szkoły. Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, niezbędnego do organizacji zajęć z zakresu rytmiki, logorytmiki i tańca, a także zorganizowania oprawy artystycznej wydarzeń tematycznych i okolicznościowych w przedszkolu i w szkole podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej.

Słuchacze studiów podyplomowych na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje do prowadzenia zajęć ruchowych oraz zajęć muzycznych w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III. Absolwent pozyska kompetencje przydatne do przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń z zakresu edukacji muzycznej, prowadzenia zespołów rytmiczno-tanecznych. organizowania czasu wolnego dzieci z uwzględnieniem piosenki i dramy na zajęciach pozaszkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązująca Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego dla szkoły podstawowej zakłada, iż jednym z zadań wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jest: .Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu. teatru, plastyki". Od kandydatów na studia wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Natomiast nie jest wymagana znajomość gry na instrumencie muzycznym, ani dyplom ukończenia szkoły muzycznej. Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

 

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

 1. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 2. Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 3. Dydaktyka i metodyka rytmiki
 4. Dydaktyka i metodyka tańca
 5. Dydaktyka i metodyka umuzykalnienia
 6. Logorytmika
 7. Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
 8. Muzyka i rytmika
 9. Taniec - rodzaje
 10. Emisja głosu
 11. Edukacja zdrowotna
 12. Praktyka zawodowa-90 godzin

 

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

 

KOSZT STUDIÓW:

3 000,00 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

dietetyka

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Metodyka i metodologia pracy socjalnej" dedykowane są do absolwentów studiów/ wyższych chcących uzyskać kwalifikacje pracownika socjalnego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 202Ir. celem studiów jest przygotowanie kadry do pracy w placówkach służb społecznych. Szczególnym celem studiów jest nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej, jak również tworzenie lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych.

Absolwent w/w studiów nabywa wiedzę, z takich dziedzin, jak: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontología. Zdobywa umiejętności metodologiczne, społeczne i umiejętności menadżerskie. Potrafi stosować w/praktyce metody i techniki interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej. Pogłębia umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktu oraz współpracy. Posiada umiejętność twórczego rozwiązywania problemów społecznych, organizowania pracy oraz kierowania zespołem ludzkim. Doskonale sprawdza się nie tylko jako pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, ale także jako opiekun lub wychowawca środowiskowy, streetworker, instruktor w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach pomocy społecznej tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, v/ placówkach dla bezdomnych, alkoholików/ i narkomanów/, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych.

Studiując ten kierunek jednocześnie słuchacz może zapisać się na specjalizacyjne szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, prowadzone w ramach umowy Instytutu Studiów Podyplomowych z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej, która posiada stosowne zezwolenia Ministerstwa Rodziny na prowadzenie takich szkoleń. Dyplom ukończenia specjalizacyjnego szkolenia umożliwia awans zawodowy i pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej.

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość - e - learning)

Koszt: 2 400,00 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

logistyka

OPIS STUDIÓW:

wkrótce

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

 

Koszt: 2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.