bezp

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego.

W trakcie studiów słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Czas trwania: 

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

Ramowy program studiów:

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
3. System organów i instytucji w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
4. Bezpieczeństwo informacyjne (polityka państwa, wywiad gospodarczy, terroryzm informacyjny)
5. Zarządzanie bezpieczeństwem – istota, szczeble zarządzania
6. Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych (terroryzm, katastrofy, wypadki masowe)
7. Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
8. Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce
9. Logistyka i planowanie w zarządzaniu kryzysowym Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
10. Ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych
11. Centrum Zarządzania Kryzysowego – przepływ informacji i komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych
12. Polityka bezpieczeństwa
13. Strategia bezpieczeństwa narodowego

Koszt:
2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

 

dietetyka

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki i poradnictwa żywieniowego adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również osób, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności
w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do  udzielania porad żywieniowo – dietetycznych, wyposażonej w wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach rozwoju. Kształcenie na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią wykonywanie zadań takich jak: zaplanowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie poradnictwa indywidualnego i grupowego, w tym edukacji żywieniowej różnych grup populacyjnych. Dodatkowym atutem tych studiów jest uwzględnienie umiejętności indywidualnego podejścia do pacjenta, w tym elementów psychologii. Absolwent po ukończeniu kierunku jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego. Nabywa umiejętności praktycznego wykorzystania swojej wiedzy do przygotowania diety w zależności od potrzeb pacjenta. Posiada wiedzę
z zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego. Absolwent może zostać edukatorem żywieniowym i promować zdrowy tryb życia. Posiada wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej oraz sportowej, którą może wykorzystywać w doborze odpowiedniego planu żywieniowego. Osoby kończące kierunek dietetyka mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, aby prowadzić doradztwo żywieniowe oraz gabinety dietetyczne. Mogą również zająć się prowadzeniem warsztatów promujących zdrowy tryb życia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

RAMOWY PLAN:

 1. 1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego z elementami genetyki
 2. 2. Podstawy biochemii i fizjologii żywienia
 3. 3. Żywność funkcjonalna i wygodna oraz specjalnego przeznaczenia
 4. 4. Wybrane zagadnienia higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności
 5. 5. Żywienie człowieka zdrowego
 6. 6. Dietetyka kliniczna z elementami zaburzeń odżywiania oraz oceną stanu odżywiania i sposobu odżywiania
 7. 7. Wybrane zagadnienia z technologii potraw z towaroznawstwem
 8. 8. Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością, suplementy i parafarmaceutyki w dietetyce
 9. 9. Aspekty edukacji żywieniowej w profilaktyce zdrowia
 10. 10. Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych
 11. 11. Alergie i nietolerancje pokarmowe
 12. 12. Dietetyka podczas wzmożonego wysiłku fizycznego.
 13.  

KOSZT STUDIÓW:

2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

logistyka

OPIS STUDIÓW:

Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).

Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy logistyki
2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej
5. Prawo transportowe
6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
8. Regulacje, przepisy i procedury celne
9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
10. Outsourcing w logistyce
11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
14. Controlling
15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
16. Systemy informatyczne w logistyce
17. Logistyka w produkcji
18. Zarządzanie dystrybucją
19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)

Koszt: 1 200,00 zł za semestr.

organizacja

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” przygotowano przede wszystkim z myślą o kadrze kierowniczej jednostek pomocy społecznej. Słuchaczami studiów podyplomowych w/w kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, niezależnie od ukończonego kierunku
studiów. Nowelizacja ustawy zmieniła wymagania względem kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej. Osoby, które kierują publicznymi i niepublicznymi jednostkami tego typu, powinny posiadać specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Program Studiów Podyplomowych w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2012 r.
(Dz. U. 2012. Poz.1081) realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni (uczelni posiadającej uprawnienia do prowadzenia w/w specjalizacji).

Program studiów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, pozwala słuchaczom zdobyć kompetencje niezbędne w procesie zarządzania placówkami niosącymi wsparcie osobom potrzebującym, a złożenie egzaminu
końcowego (z wynikiem pozytywnym) przed odpowiednią komisją egzaminacyjną, skutkuje uzyskaniem wymaganej specjalizacji.

Studia adresowane są do osób, które kierują lub przygotowują się do kierowania placówkami pomocy społecznej (domami pomocy społecznej; ośrodkami pomocy społecznej; placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, takimi jak domy dziecka, pogotowie opiekuńcze czy zakłady wychowawcze itp.), a także do urzędników (np. pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za działalność socjalną), pracowników organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, pedagogów czy socjologów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu podyplomowego. Student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Organizacja pomocy społecznej wydane przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni.

CZAS TRWANIA:
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania wzbogacone technikami kształcenia na odległość – e-elearning.

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu
globalnym, europejskim i lokalnym
2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
3. Elementy etyki
4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
6. Wybrane zagadnienia prawne
7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań
9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
10. Stres i wypalenie zawodowe
11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej
12. Wizyty studyjne

KOSZT STUDIÓW:
2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

zamowienia

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Prawo zamówień publicznych” skierowane są do osób, które chcą poznać lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie systemu zamówień publicznych – zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie
oraz przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, w tym przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studia Podyplomowe Prawo zamówień publicznych zapoznają słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych. Słuchacze po
ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz potrafią współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie wymagane praktyki)

CZAS TRWANIA:
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
1. Regulacje prawne postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
2. Zasady finansowania zamówień publicznych
3. Podmioty procesu zamówień publicznych
4. Partnerstwo publiczno- prywatne
5. Organizacja zarządzania podmiotami uczestniczącymi w zamówieniach publicznych
6. Zamówienia publiczne na rynku unijnym
7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8. Nowe podejście do zamówień publicznych i ochrona danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
9. Praktyczne aspekty zamówień publicznych
10. Elektronizacja zamówień publicznych
11. Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze
12. Umowy w sprawach zamówień publicznych
13. Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
14. Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)

KOSZT STUDIÓW:
2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Trener

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Trener umiejętności społecznych” skierowane są do pracowników firm  szkoleniowych oraz działów HR, do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje trenerskie i doskonalić swój  warsztat szkoleniowy w zakresie pracy z grupą, a także do nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych  i wykładowców pragnących nauczyć się nowoczesnych i efektywnych metod warsztatowych.

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście  najnowszych osiągnięć współczesnej psychoprofilaktyki i psychoterapii. Studia podyplomowe z zakresu trener umiejętności społecznych wyposażą absolwentów w zdolność autoprezentacji, komunikacji, budowania  zaangażowania grupowego i własnego oraz znajomość najlepszych metod radzenia sobie z tremą i stresem, pozwolą wykorzystać skuteczne metody i techniki prowadzenia zajęć grupowych oraz  zwiększenia umiejętności w zakresie prowadzenia grup warsztatowych. Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności trener  umiejętności społecznych, pozwoli na poszerzenie własnych perspektyw zawodowych i odnalezienie się na rynku  pracy m.in. w świetlicach, placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz w instytucjach prywatnych, państwowych i organizacjach pozarządowych, które nastawione są na pomoc i wspieranie osób borykających się z problemami  w codziennym życiu społecznym. Trener umiejętności społecznych to osoba, której praca polega na ustawicznym przekazywaniu określonych kompetencji, potrzebnych do normalnego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości społecznej.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 • 1. Andragogika.
 • 2. Narzędzia prowadzenia grup.
 • 3. Praca z grupą.
 • 4. Interakcje grupowe.
 • 5. Ewaluacja w pracy trenera.
 • 6. Komunikacja trenerska.
 • 7. Trening umiejętności społecznych.
 • 8. Umiejętności coachingowe w pracy trenera.
 • 9. Metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • 10. Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich.
 • 11. Rozwój trenerski.

KOSZT STUDIÓW:

2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Zasoby

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi  których interesują zagadnienia: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianie pracowników, warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej, rozwój i doskonalenie pracowników oraz rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, wyposażenie w teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole. Po ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

RAMOWY PROGRAM:

 1. 1. Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 2. 2. Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 3. 3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi
 4. 4. HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji
 5. 5. Zarządzanie kulturą organizacji planowania zasobów ludzkich
 6. 6. Skuteczne metody naboru (rekrutacja, selekcja, on bording)
 7. 7. Ocena potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek karier
 8. 8. Pozafinansowe metody motywacji
 9. 9. Organizacja procesu szkoleniowego
 10. 10.Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w zespole (techniki wywierania wpływu)
 11. 11. Trening menedżerski (skuteczne kierowanie ludźmi, zarządzanie zespołami ludzkimi)
 12. 12. Komunikacja wewnętrzna w firmie i wewnętrzny PR
 13. 13. Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem
 14. 14. Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej
 15. 15. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 16.  

KOSZT STUDIÓW:

2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.