Spośród 69 kierunków studiów podyplomowych  w ofercie na rok akademicki 2020/21 znalazło się kilka – po raz pierwszy oferowanych. Jednym z nich jest kierunek:

Logistyka.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).

Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

PROGRAM:

1. Podstawy logistyki
2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
3.  Polityka transportowa Unii Europejskiej
4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej
5. Prawo transportowe
6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
8. Regulacje, przepisy i procedury celne
9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
10. Outsourcing w logistyce
11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
14. Controlling
15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
16. Systemy informatyczne w logistyce
17. Logistyka w produkcji
18. Zarządzanie dystrybucją
19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)