Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 9 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Edukacji przed Atakiem, przyjmując rezolucję, która potwierdza prawo do edukacji dla wszystkich oraz znaczenie zapewnienia bezpiecznego, sprzyjającego środowisku uczenia się w sytuacjach kryzysowych.

Zgodnie ze swymi warunkami Zgromadzenie stanowczo potępiło wszelkie ataki na szkoły i wykorzystywanie szkół do celów wojskowych, które naruszają prawo międzynarodowe. Uznano, że dostęp do wysokiej jakości edukacji w sytuacjach kryzysowych z pomocą humanitarną może sprzyjać długofalowym celom rozwojowym i ponownie podkreśliło potrzebę ochrony i poszanowania placówek edukacyjnych, zgodnie z prawem międzynarodowym.

Ponadto Zgromadzenie zaprosiło państwa członkowskie, Organizację Narodów Zjednoczonych, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie do obchodów Międzynarodowego Dnia we właściwy sposób, zapraszając zarówno Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), jak i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), aby corocznie pomagać w obchodach. Koszt wszystkich działań wynikających z wykonania uchwały powinien być pokryty z dobrowolnych wpłat – podkreśliło Zgromadzenie.

Źródło:  www.bimkal.pl