Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji corocznie obchodzony jest przez państwa członkowskie ONZ w ramach programów walki z analfabetyzmem. Od ponad 40 lat UNESCO organizuje obchodny Dnia Alfabetyzacji, które przybliżają społeczeństwu problem dotyczący powszechnego prawa do edukacji. Niestety, wciąż istnieją obszary na świecie, gdzie to fundamentalne prawo nie obowiązuje.

W 2000 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła program „Edukacja dla Wszystkich”, którego koordynatorem jest UNESCO. Z raportu prowadzonego w ramach programu wynika, że w prawie 57 min dzieci pozostaje poza systemem edukacyjnym. Raport nie uwzględnia liczby dzieci żyjących na obszarach dotkniętych konfliktem zbrojnym, a to one stanowią ponad połowę populacji dzieci, które pozbawione są szans na zdobycie wykształcenia. Raport Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców informuje, że prawie połowę stanowią dzieci w wieku szkolnym. Trudne warunki życia oraz częste ucieczki zmuszają dzieci do przerwania nauki szkolnej. Spośród najmłodszych uchodźców, najwięcej dzieci mieszka w Afryce Subsaharyjskiej, we Wschodniej lub Zachodniej Azji oraz w krajach arabskich. Większość z nich pochodzi z najniższych grup społecznych lub żyje na bardzo niskim poziomie.

Według szacunków na świecie żyje ponad 775 milionów analfabetów, zaś 2/3 z tych osób to kobiety oraz dziewczęta. W niektórych krajach, na przykład w Afganistanie, co trzeci mieszkaniec i niewielki procent kobiet potrafi czytać i pisać. Według UNESCO najwyższy współczynnik analfabetyzmu dotyczy Burkina Faso, gdzie tylko około 30% osób po 15 roku życia potrafi czytać i pisać. Często edukacja jest jedyną szansą na poprawę warunków życia i podniesienie statusu społecznego. Niestety, większość dzieci i dorosłych nie ma szans na rozpoczęcie jakiejkolwiek nauki. Ubóstwo, choroby, epidemie oraz przyczyny polityczne utrudniają prowadzenie alfabetyzacji w najbiedniejszych rejonach świata. A edukacja jest nie tylko drogą do polepszenia jakości życia, ale przede wszystkim sprzyja rozwojowi państwa oraz przyczynia się do przeprowadzania zmian politycznych, a także gospodarczych.

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy