KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej.

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
2. Prawo administracyjne materialne
3. Prawo administracyjne osobowe
4. Nadzór i kontrola w administracji
5. Ustrój samorządu terytorialnego
6. Postępowanie administracyjne
7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
8. Postępowanie sądowo-administracyjne
9. Odpowiedzialność w administracji
10. Prawo pracy z prawem urzędniczym
11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
12. Finanse publiczne
13. Zasady tworzenia prawa
14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
16. Elementy prawa cywilnego
17. Mediacje i komunikacja w administracji
18. Etyka w administracji

KOSZT STUDIÓW:

2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji.

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.
(Nie obowiązują praktyki)

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji
4. E-usługi w administracji
5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego
6. E-government
7. Publiczna infrastruktura
8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej
9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja
10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej
12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy
13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych
14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych
17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

KOSZT STUDIÓW:

2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

OPIS STUDIÓW:

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach.

Adresatami są:

– kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek zorganizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej.

– pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem

– osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP

– osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach  opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunalnych itp).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP
2. Gospodarka finansowa JSFP
3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP
4. Zarządzanie projektami w JSFP
5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP
6. Podstawy rachunkowości budżetowej
7. Rachunkowość zarządcza w JSFP
8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP
9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP
10. Dyscyplina finansów publicznych
11. Zamówienia publiczne
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP
13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP
14. Audyt wewnętrzny
15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP
16. Zarządzanie kadrami w JSFP
17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych
18. Komunikacja interpersonalna

KOSZT STUDIÓW:

2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

OPIS STUDIÓW:

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), tj. do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności do osób zatrudnionych w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, pełniących funkcję ABI oraz wszystkich zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych. Zapraszamy także pracowników kadr, PR, kierowników lub pracowników jednostek organizacyjnych, którzy obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności.

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Wybrane elementy bezpieczeństwa narodowego.
2. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.
4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.
5. Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.
6. Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.
7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.
8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem ochrony informacji niejawnych.
9. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych.
10. Archiwizacja dokumentów.
11. Inwigilacja (nadzór) w społeczeństwie informacyjnym.
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/ekstremalnych.
13. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.

KOSZT STUDIÓW:

2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów z zakresu Samorząd Terytorialny jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administracyjnym, prawem samorządu terytorialnego.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy prawa administracyjnego
2. Postępowanie administracyjne
3. Ustrój i zadania samorządu
4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej
5. Prawo pracy z prawem urzędniczym
6. Odpowiedzialność urzędników administracji publicznej
7. Etyka w administracji
8. Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym
9. Finanse samorządu terytorialnego
10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
11. Prawo Unii Europejskiej
12. Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym
13. Zamówienia publiczne
14. Prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne
15. Gospodarowanie mieniem komunalnym
16. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy i powiatu

KOSZT STUDIÓW:

2 400,00 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna