STUDIA PODYPLOMOWE

STACJONARNE

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), które zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć umiejętności, doskonalić się zawodowo oraz do praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie dodatkową wiedzą naukową.

 

Oferta studiów podyplomowych została dostosowana do:

– Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450),
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575).

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych (wyjątek stanowią studia logopedyczne – przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna). O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych  (w wybranych przypadkach wymagany jest również dokument potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji, w tym przygotowania pedagogicznego i określonych predyspozycji).

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Zgłoszenia on-line

Wymagane dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy,
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (do wglądu),

3. Czytelna kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów oraz kserokopia suplementu,
4. Audiogram, wykonany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów (wyłącznie kandydaci na studia Logopedia),
5. Dowód opłaty wpisowej.

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek basenu) lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka:

ODN WSZECHNICA, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno.

Opłaty za studia

Opłaty za studia (w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych) należy dokonywać na rachunek bankowy właściwej uczelni z dopiskiem (kierunek studiów).

System wpłat: semestralny, opłaty semestralne można dzielić na raty.
 

Lokalizacja zajęć stacjonarnych

Zajęcia stacjonarne ujęte w programie studiów podyplomowych realizowane będą w lokalizacjach:

KROSNO – RZESZÓW – MIELEC

KIERUNKI PEDAGOGICZNE
KWALIFIKACYJNE

Cel:

Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów ‘papierowych’ oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej. Dodatkowo, w wyniku studiów nabędą praktyczne umiejętności tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych. Co ważne, absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.  

Adresaci:

Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla nauczycieli zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje jak i dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata, a chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek

Program:

1. Historia książki i bibliotek
2. Bibliotekarstwo
3. Podstawy nauki o książce
4. Informacja naukowa i źródła informacji
5. Czytelnictwo
6. Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej
7. Literatura współczesna
8. Literatura dziecięca i młodzieżowa
9. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
10. Prasa i czasopisma
11. Edukacja medialna
12. Biblioterapia

Zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej

Liczba godzin:

2 semestry
(258 godzin)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Studia przygotowują również do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku Dz.U.2017.Poz.1591.

Adresaci:

Studia kierowane są do nauczycieli, wychowawców, nauczycieli świetlicy szkolnej, pedagogów i psychologów szkolnych, absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, oraz absolwentów innych kierunków niż pedagogika, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą gotowi lub zobligowani do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży.

Program:

1. Komunikowanie się nauczyciela w procesie edukacyjnym
2. Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
3. Diagnoza i terapia rodziny
4. Diagnoza pedagogiczna, w tym Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
5. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: bajkoterapia, muzykoterapia, kreatywne myślenie, drama, biblioterapia, ćwiczenia relaksacyjne, praca z nieśmiałości
6. Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – aspekty prawne
7. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
8. Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – metodyka
9. Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – metodyka
10. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
11. Umiejętności nauczyciela do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne
12. Praca z dziećmi i młodzieżą w grupie: zasady i normy podstawowe, budowanie relacji społecznych
13. Warsztat umiejętności wychowawczych – rozwiązywanie konfliktów w tym praca z rodzicami
14. Praktyka

Liczba godzin:

3 semestry
(332 godziny)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Absolwenci  studiów uzyskają wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy doradcy zawodowego. Prowadzący zajęcia będą kształcić wśród uczestników studiów umiejętności poradnictwa indywidualnego oraz grupowego. Studia zawierają specjalistyczny moduł z zakresu coachingu kariery akredytowany przez International Coach Federation, największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów.

Adresaci:

Studia Doradztwo zawodowe i coaching kariery adresowane są do pracowników urzędów pracy i biur karier, pracowników działów HR, agencji doradztwa personalnego i firm szkoleniowych, absolwentów psychologii w zarządzaniu i pokrewnych, osób realizujących projekty aktywizacji zawodowej. Program studiów jest wzbogacony o metody i techniki coachingowe, dzięki którym pomożesz w wyborze właściwej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej innym ludziom.

Program:

1. Proces doradczy
2. Metody komunikacji interpersonalnej w poradnictwie zawodowym
3. Narzędzia i metody w pracy doradcy zawodowego
4. Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy
5. Rynek pracy a funkcjonowanie doradztwa zawodowego
6. Praca z osobą niepełnosprawną
7. Metodyka szkoleń
8. Prawne uwarunkowania doradztwa zawodowego w Polsce i UE
9. Wprowadzenie do coachingu kariery
10. Narzędzia coachingowe
11. Coaching kariery
12. Mentoring grupowy
13. Praktyka sesji coachingowej

Liczba godzin:

2 semestry
(188 godzin)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia podyplomowe w zakresie „Logopedii z logorytmiką” przygotowują do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej. Program studiów został wzbogacony o logorytmikę, która jest metodą stosowaną w interdyscyplinarnej logopedii. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Uczestnicy kierunku zapoznają się również z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych.
Program studiów jest zgodny z wymogami rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w szkołach i przedszkolach oraz placówkach pozaszkolnych.

Adresaci:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjat lub magister) zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie logopedy zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Adresatami studiów są w szczególności nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, psychologowie. Kandydaci powinni się charakteryzować dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową artykulacją.

Program:

1. Wstęp do logopedii
2. Nauka o języku
3. Rozwój mowy dziecka – wpływ muzyki na rozwój dziecka
4. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
5. Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
6. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
7. Ortodoncja z metodyką
8. Audiologia z metodyką
9. Foniatria – anatomia i patologia narządu mowy
10. Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
11. Metodyka ćwiczeń logopedycznych
12. Dyslalia z terapią
13. Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
14. Emisja głosu i dykcja
15. Metodyka pracy i warsztat logopedy
16. Terapia logopedyczna w praktyce
17. Fonetyka z metodyką
18. Psychologia rozwojowa i kliniczna.
19. Neuropsychologia
20. Wczesna opieka logopedyczna
21. Afazja i dysfazja z metodyką
22. Dysglosja z metodyką
23. Dysartria z metodyką
24. Terapia logopedyczna w autyzmie i mutyzmie
25. Wykorzystanie logorytmiki w terapii afazji, autyzmu, MPD.
26. Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży
27. Terapia logopedyczna w praktyce
28. Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
29. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
30. Kultura żywego słowa
31. Metodyka logopedii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
32. Surdologopedia z metodyką
33. Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu
34. Komputer w pracy logopedy
35. Wykorzystanie logorytmiki w terapii jąkania, zaburzeń słuchu, zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnoscią intelektualną

Liczba godzin:

4 semestry
(608 godzin)

Cel:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci:

Kandydat na studia podyplomowe to absolwent  studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent  studiów II stopnia lub absolwent studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej i kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Program:

1. Pedagogika specjalna
2. Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie
3. Oligofrenopedagogika
4. Elementy pedagogiki leczniczej
5. Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
6. Podstawy neurologii
7. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
8. Metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną
9. Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
10. Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
11. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
12. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
13. Rewalidacja i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
14. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
15. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi – nerwice, trening zastępowania agresji
16. Metodyka wychowania w internacie
17. Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, technika, plastyka, ruch)
18. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
19. Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
20. Rewalidacja indywidualna
21. Animaloterapia
22. Seminarium dyplomowe
23. Praktyka

Liczba godzin:

3 semestry
(630 godzin)

Cel:

Student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) z przygotowaniem pedagogicznym, chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Program:

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Prawne podstawy opieki i wychowania
3. Pedagogiczne wspieranie rodziny
4. Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
5. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
6. Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego
7. Konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym
8. Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
9. Elementy terapii pedagogicznej
10. Zespoły zaburzeń rozwoju dzieci
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Muzykoterapia i techniki plastyczne w pracy z dziećmi
13. Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi o specyficznych problemach w uczeniu się
14. Medialne programy edukacyjne
15. Formy teatru dziecięcego
16. Wybrane elementy teorii opieki.
17. Pojęciowy model opieki i opiekuna
18. Instytucje opiekuńczo – wychowawcze
19. Wybrane zagadnienia patologii młodzież
20. Psychologia rozwojowa
21. Organizacja procesu terapeutycznego
22. Seminarium dyplomowe
23. Praktyka

Liczba godzin:

3 semestry
(500 godzin)

Cel:

Głównym celem jest przygotowanie słuchaczy w zakresie wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób po studiach magisterskich, które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Program:

  • Postawy psychologii ogólnej
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia rozwoju człowieka
  • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
  • Praca opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela
  • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
  • Psychologia uczenia się
  • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej
  • Rozwój zawodowy nauczyciela
  • Pedeutologia
  • Zagrożenia dzieci i młodzieży
  • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
  • Doradztwo zawodowe
  • Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
  • Podstawy dydaktyki ogólnej
  • Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
  • Kultura języka
  • Emisja głosu
  • Ramowy plan nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych
  • Podstawa programowa na poszczególnych etapach edukacyjnych
  • Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
  • Metody kształcenia
  • Metodyka treści kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych
  • Projektowanie procesu kształcenia
  • Ocenianie w pracy dydaktycznej
  • Diagnoza ucznia i grupy uczniowskiej
  • Rozwijanie umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
  • Współpraca nauczyciela z psychologiem
  • Sposoby wspierania rozwoju dziecka w szkole
  • Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole
  • Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów ścisłych
  • Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych
  • Metodyka pracy nauczyciela języków obcych
  • Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych
  • Warsztat pracy nauczyciela

Liczba godzin:

3 semestry
(645 godzin)

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin. Studia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.   

Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne 

Program:

  •  Pedagogika specjalna
  •  Wybrane zagadnienia z psychiatrii
  •  Elementy psychologii klinicznej małego dziecka
  •  Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń
   ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera ( Q-Chat, M-Chat)
  •  Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
   i Zespołem Aspergera – kontekst indywidualny
  •  Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i Zespołem Aspergera
  •  Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy
  •  Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera
   – kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)
  •  Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
  •  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
  •  Elementy neurologii dziecięcej
  •  Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu  i Zespołem Aspergera 
   – Stosowana Analiza Zachowania
  •  Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
  •  Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI
  •  Metody komunikacji alternatywnej
  •  Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 
   – tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych (IPET, KIPU, indywidualne programy)
  •  Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy
  •  Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej
  •  Przygotowanie do egzaminu
  •  Praktyka


Liczba godzin:

3 semestry
720 godzin, w tym 180 godzin praktyk.

Cel:

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób:

- posiadających wykształcenie co najmniej studia I stopnia  (licencjat) w zakresie pedagogiki,   pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;
- posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;
- posiadających przygotowanie pedagogiczne. 

Program:

  • Pedagogika małego dziecka
  • Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia
  • Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
  • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Oligofrenopedagogika
  • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
  • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
  • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego
   dzieci edukacyjnych różnych potrzebach edukacyjnych
  • Pielęgnacja i opieka dziecka
  • Podstawy terapii psychopedagogicznej
  • Elementy logopedii
  • Stymulacja psychoruchowa dziecka
  • Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka
  • Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
  • Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem
  • Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
  • Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci 222. niepełnosprawnych umysłowo
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi
  • Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia
  • Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
  • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
  • Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka
  • Seminarium
  • Praktyka

3 semestry
(365 godzin)

Cel:

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Słuchacze podczas studiów na kierunku Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty, zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych. Program obejmuje m.in. tematykę związaną z realizacją nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą.

Adresaci:

Studia kierowane są do osób zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, sprawujących już tę funkcję oraz innych zajmujących się problematyką oświatową.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz.1597).

Program:

  • Szkoły i placówki w systemie oświaty
  • Prawo w oświacie
  • Planowanie i organizacja pracy w szkole
  • Zarządzanie finansami w oświacie
  • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością
  • Kierowanie zmianą w edukacji
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Programy wspierania oświaty
  • Projektowanie programów szkoły
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie
  • Marketing i promocja w oświacie
  • Kreowanie wizerunku menedżera
  • Etyka menedżera
  • Praktyka kierownicza w szkole/placówce
  • Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym

Liczba godzin:

2 semestry
(194 godziny)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

PTEA WSZECHNICA oferuje ponadto studia podyplomowe
realizowane w formach stacjonarnych na kierunkach niepedagogicznych

Cel:

  1. Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
  2. Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,
  3. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
   Zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
  4. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
  5. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
  6. Uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.
  7. Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, stąd bierzemy w nim pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności zarówno z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

Adresaci:

Studia skierowane są w szczególności do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej

Program:

  • Podstawy prawa
  • Kontrola zarządcza
  • Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
  • Prawo administracyjne – część ogólna
  • Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
  • Informatyzacja usług publicznych
  • Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
  • Bezpieczeństwo informacji w organizacji
  • Ochrona danych osobowych
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Systemy informatyczne w administracji publicznej
  • ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
  • Prawo administracyjne materialne
  • Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
  • Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych
  • Technologia informacyjna
  • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej  (obsługa  eDOK)
  • Kontrola, nadzór i audyt w  administracji publicznej


Liczba godzin:

2 semestry
(200 godzin)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).

Adresaci:

Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program:

  • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
  • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
  • Organizacja bezpiecznej pracy
  • Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników
  • Metodyka pracy służb BHP
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
  • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
  • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
  • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
  • Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych
  • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
  • Zarządzanie budynkiem
  • Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń 

Liczba godzin:

2 semestry (182 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz coraz większą popularność specjalistów z dziedziny dietetyki. Program dostarcza wiedzy z zakresu podstaw dietetyki ogólnej, umiejętności organizacji pracy zakładów żywienia zbiorowego i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Zadaniem studiów jest również kształcenie z zakresu żywienia w różnych warunkach środowiskowych i rozwój umiejętności planowania żywienia zgodnie z zasadami EBM (ang. evidence based medicine).

Adresaci:

Studia adresowane są do pracowników:

  • Publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • Zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów cateringowych;
  • Szpitali, Sanatoriów i Domów Opieki Zdrowotnej;
  • Pracowników szkolnictwa, w tym nauczycieli oraz dyrekcji szkół i przedszkoli;
  • Placówek doradztwa żywieniowo – dietetycznego;
  • Pracowników organizacji konsumenckich;
  • Kreatorów menu w restauracjach ze zdrowym żywieniem;
  • Pracowników stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;
  • Pracowników oddziału lub poradni leczenia uzależnień;
  • Przedstawicieli handlowych w firmach związanych z żywnością, żywieniem zbiorowym i usługami cateringowymi;
  • Organizatorów imprez dla dzieci i dorosłych z uwzględnieniem zdrowego jedzenia  i rozpowszechnianiem zdrowych nawyków żywieniowych;
  • Centrów Zdrowia i Urody, Wellness i SPA;
  • Wykładowców, szkoleniowców, trenerów z zakresu zdrowego żywienia;
  • Doradców, sprzedawców w sklepach z żywnością ekologiczną, i preparatami specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • Właścicieli i pracowników sklepów z żywnością wysokiej, jakości
  • Ośrodków zajmującym się wykrywaniem i leczeniem alergii;
  • Stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;
  • Centrów terapii zaburzeń neuro-rozwojowych [zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)].

Program:

 • Podstawy dietetyki ogólnej
 • Edukacja żywieniowa w praktyce
 • Dietoterapia i dietoprofilaktyka w chorobach cywilizacyjnych
 • Coaching zdrowia
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Podstawy dietetyki sportowej
 • Technologia żywności i podstawy ekologii
 • Diety roślinne i alternatywne
 • Żywienie kobiet ciężarnych i w okresie laktacji
 • Dietoterapia pediatryczna i geriatryczna
 • Dietoterapia w alergiach i nietolerancjach pokarmowych

Liczba godzin:

2 semestry (184 godziny).

Cel:

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem państwowym na doradcę podatkowego. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie do egzaminu oraz na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

Adresaci:

Studia kierowane są do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego

Program:

  • Źródła i wykładnia prawa podatkowego
  • Ogólne prawo podatkowe
  • Szczegółowe prawo podatkowe
  • Postępowanie podatkowe z elementami postępowania egzekucyjnego w administracji
  • Prawo celne
  • Prawo dewizowe
  • Prawo karne skarbowe
  • Kontrola skarbowa i podatkowa
  • Rachunkowość
  • Doradztwo podatkowe
  • Etyka zawodowa
  • Międzynarodowe prawo podatkowe

Liczba godzin:

2 semestry (192 godziny)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zadań zarówno w procesie udzielania jak i pozyskiwania zamówień publicznych. Jego uzupełnieniem jest przybliżenie słuchaczom zmian w Prawie zamówień publicznych związanych z wejściem w życie nowej ustawy z dn. 01.01.2021 r.

Program studiów został tak opracowany, aby w możliwie szczegółowy sposób przedstawić wcale niełatwą problematykę zamówień publicznych. Wymusiło to z jednej strony wprowadzenie sporej ilości zajęć ćwiczeniowych, a z drugiej poszerzenie programu o przedmioty pomocnicze (chociażby prawo finansów publicznych, podstawy prawa cywilnego, czy gospodarczego), ściśle jednak związane z podstawową problematyką tych studiów. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych uczelni specjalizujących się w problematyce objętej programem oraz przez osoby zajmujące się zawodowo zamówieniami publicznymi, mające doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych przeznaczone są dla osób, które stykają się z tą problematyką na co dzień w pracy zawodowej uczestnicząc zarówno w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych po stronie zamawiającego jak i oferenta. Ich adresatami są również osoby, które dopiero zamierzają się zająć tą problematyką w pracy zawodowej.

Program:

  • Podstawy prawa cywilnego
  • Prawo finansów publicznych
  • Prawo gospodarcze
  • Umowy w zamówieniach publicznych
  • Procedury udzielania zamówień publicznych
  • Podatek od towarów i usług
  • Podstawy prawa administracyjnego
  • Odpowiedzialność administracyjna i karna za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych
  • Dokumentowanie zamówień publicznych
  • Procedury odwoławcze
  • Zamówienia publiczne w UE
  • Kontrola zamówień publicznych
  • Szczególne rodzaje zamówień publicznych

Liczba godzin:

2 semestry (180 godzin)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu narzędzi i technik zarządzania projektami oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie i instytucji, co jest niezbędnym warunkiem efektywnego działania współczesnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za sprawną realizację projektów komercyjnych oraz realizowanych przy współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Program studiów obejmuje tematykę wymaganą na egzaminie umożliwiającym słuchaczom uzyskanie certyfikatu IPMA – International Project Management Association na poziomie D oraz C

Adresaci:

Studia kierowane są do osób, które pracują lub chciałyby w przyszłości pracować w charakterze realizatora, lidera, koordynatora lub kierownika projektu; kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek administracyjnych; właścicieli firm, dyrektorów i członków zarządów przedsiębiorstw

Program:

  • Wstęp do zarządzania projektami
  • Źródła finansowania projektów, w tym fundusze unijne 2014 – 2020
  • Definiowanie projektu, interesariusze
  • Dojrzałość projektowa organizacji
  • Analiza finansowa i ekonomiczna projektu
  • Planowanie projektu
  • Przywództwo i motywowanie
  • Aspekty prawne realizacji projektów
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Metodyki zwinne – wprowadzenie
  • Monitorowanie projektu i zarządzanie zmianą
  • Raportowanie i prezentacja danych
  • Techniki pracy zespołowej
  • Zarządzanie jakością w projekcie
  • Systemy informatyczne w projektach – wstęp do MS Project
  • Gra symulacyjna z zarządzania projektami

Liczba godzin:

2 semestry (192 godziny)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia przygotowują słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi) oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Program kierunku umożliwia również podniesienie poziomu wiedzy i uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach administracji publicznej (w szczególności w Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydziałach/departamentach ds. zdrowia administracji rządowej i samorządowej) zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w sferze ochrony zdrowia (np. kontrolne).

Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.

Adresaci:

Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek adresowany do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia o wykształceniu zarówno medycznym (lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci itd.) jak i niemedycznym pracujących lub świadczących usługi w sferze ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia.

Program studiów uwzględnia problematykę zarządzania medyczną praktyką zawodową i dlatego studia adresowane są także do osób prowadzących prywatne praktyki zawodowe lub nimi administrujących.

Program:

  • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
  • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
  • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  • Techniki menedżerskie
  • Elementy psychologii w zarządzaniu
  • Zarządzanie procesami personalnymi
  • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
  • Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
  • Zawody medyczne
  • Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia
  • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
  • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
  • Gra kierownicza
  • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
  • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych

Liczba godzin:

2 semestry (180 godzin)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Sprzedaż i marketing stanowią podstawę sukcesu każdej firmy, dlatego też zarządzający tymi działami stają dziś przed potrzebą łączenia wiedzy i zdolności działania w obydwu obszarach. Proponowany program studiów podyplomowych kształci praktyczne umiejętności zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu, bierze pod uwagę rozwój technologii informacyjnych i uczy swobodnego poruszania się nie tylko w tradycyjnych, ale i wirtualnych kanałach sprzedaży. 

Adresaci:

Kierunek studiów polecamy osobom poszukującym awansu w obszarze sprzedaży i marketingu, pracującym na stanowisku dyrektora handlowego lub planującym objąć taką pozycję. Ponadto polecamy te studia również zarządzającym małymi i średnimi firmami, ponieważ wykształcą w sobie zarówno cechy przywódcy/lidera potrafiącego nakreślić strategię firmy jak i cechy managera sprzedaży czuwającego nad realizacją planów rozwoju firmy.

Program:

  • Sprzedaż i marketing w strategii firmy
  • Komunikacja interpersonalna w zespole
  • Narzędzia komunikacji marketingowej
  • Narzędzia kontaktów sprzedażowych
  • Budowanie zespołu – rekrutacja i selekcja
  • Negocjacje sprzedażowe i zarządcze
  • Stres w pracy menedżera
  • Analityka sprzedażowa na bazie MS Excel
  • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
  • Zarządzanie relacjami z klientem
  • Prezentacja i przekaz osobisty
  • Efektywność i czas pracy handlowca
  • E-marketing i E-sprzedaż
  • Marketplace – gra symulacyjna

Liczna godzin:

2 semestry (180 godzin)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze