STUDIA PODYPLOMOWE

STACJONARNE

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), które zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć umiejętności, doskonalić się zawodowo oraz do praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie dodatkową wiedzą naukową.

Oferta studiów podyplomowych została dostosowana do:

– Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) z późniejszymi zmianami
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. 2017, poz. 1575) z późniejszymi zmianami

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych (wyjątek stanowią studia logopedyczne – przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna). O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych  (w wybranych przypadkach wymagany jest również dokument potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji, w tym przygotowania pedagogicznego i określonych predyspozycji).

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Zgłoszenia on-line

Wymagane dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy
(przesyłamy na wskazany w zgłoszeniu on-line adres e-mail),
2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w odpowiednim zakresie,
3. Świadectwo przygotowania pedagogicznego,
4. Dowód opłaty wpisowej (nr konta w umowie),
5. Dwa egzemplarze umowy (wzór umowy przesyłamy na wskazany w zgłoszeniu on-line adres e-mail).

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek basenu) lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka:

ODN WSZECHNICA, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno.

Opłaty za studia

Opłaty za studia (w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych) należy dokonywać na rachunek bankowy właściwej uczelni z dopiskiem (kierunek studiów).

System wpłat: semestralny, opłaty semestralne można dzielić na raty.
 

Lokalizacja zajęć stacjonarnych

Zajęcia stacjonarne ujęte w programie kursów kwalifikacyjnych realizowane będą w lokalizacjach:


KROSNO – RZESZÓW – MIELEC

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Cel:

Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów ‘papierowych’ oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej. Dodatkowo, w wyniku studiów nabędą praktyczne umiejętności tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych. Co ważne, absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.  

Adresaci:

Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla nauczycieli zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje jak i dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata, a chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek

Program:

1. Historia książki i bibliotek
2. Bibliotekarstwo
3. Podstawy nauki o książce
4. Informacja naukowa i źródła informacji
5. Czytelnictwo
6. Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej
7. Literatura współczesna
8. Literatura dziecięca i młodzieżowa
9. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
10. Prasa i czasopisma
11. Edukacja medialna
12. Biblioterapia

Zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej

Liczba godzin:

2 semestry
(258 godzin)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Studia przygotowują również do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku Dz.U.2017.Poz.1591.

Adresaci:

Studia kierowane są do nauczycieli, wychowawców, nauczycieli świetlicy szkolnej, pedagogów i psychologów szkolnych, absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, oraz absolwentów innych kierunków niż pedagogika, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą gotowi lub zobligowani do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży.

Program:

1. Komunikowanie się nauczyciela w procesie edukacyjnym
2. Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
3. Diagnoza i terapia rodziny
4. Diagnoza pedagogiczna, w tym Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
5. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: bajkoterapia, muzykoterapia, kreatywne myślenie, drama, biblioterapia, ćwiczenia relaksacyjne, praca z nieśmiałości
6. Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – aspekty prawne
7. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
8. Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – metodyka
9. Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – metodyka
10. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
11. Umiejętności nauczyciela do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne
12. Praca z dziećmi i młodzieżą w grupie: zasady i normy podstawowe, budowanie relacji społecznych
13. Warsztat umiejętności wychowawczych – rozwiązywanie konfliktów w tym praca z rodzicami
14. Praktyka

Liczba godzin:

3 semestry
(332 godziny)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Absolwenci  studiów uzyskają wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy doradcy zawodowego. Prowadzący zajęcia będą kształcić wśród uczestników studiów umiejętności poradnictwa indywidualnego oraz grupowego. Studia zawierają specjalistyczny moduł z zakresu coachingu kariery akredytowany przez International Coach Federation, największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów.

Adresaci:

Studia Doradztwo zawodowe i coaching kariery adresowane są do pracowników urzędów pracy i biur karier, pracowników działów HR, agencji doradztwa personalnego i firm szkoleniowych, absolwentów psychologii w zarządzaniu i pokrewnych, osób realizujących projekty aktywizacji zawodowej. Program studiów jest wzbogacony o metody i techniki coachingowe, dzięki którym pomożesz w wyborze właściwej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej innym ludziom.

Program:

1. Proces doradczy
2. Metody komunikacji interpersonalnej w poradnictwie zawodowym
3. Narzędzia i metody w pracy doradcy zawodowego
4. Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy
5. Rynek pracy a funkcjonowanie doradztwa zawodowego
6. Praca z osobą niepełnosprawną
7. Metodyka szkoleń
8. Prawne uwarunkowania doradztwa zawodowego w Polsce i UE
9. Wprowadzenie do coachingu kariery
10. Narzędzia coachingowe
11. Coaching kariery
12. Mentoring grupowy
13. Praktyka sesji coachingowej

Liczba godzin:

2 semestry
(188 godzin)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia podyplomowe w zakresie „Logopedii z logorytmiką” przygotowują do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej. Program studiów został wzbogacony o logorytmikę, która jest metodą stosowaną w interdyscyplinarnej logopedii. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Uczestnicy kierunku zapoznają się również z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych.
Program studiów jest zgodny z wymogami rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w szkołach i przedszkolach oraz placówkach pozaszkolnych.

Adresaci:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjat lub magister) zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie logopedy zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Adresatami studiów są w szczególności nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, psychologowie. Kandydaci powinni się charakteryzować dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową artykulacją.

Program:

1. Wstęp do logopedii
2. Nauka o języku
3. Rozwój mowy dziecka – wpływ muzyki na rozwój dziecka
4. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
5. Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
6. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
7. Ortodoncja z metodyką
8. Audiologia z metodyką
9. Foniatria – anatomia i patologia narządu mowy
10. Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
11. Metodyka ćwiczeń logopedycznych
12. Dyslalia z terapią
13. Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
14. Emisja głosu i dykcja
15. Metodyka pracy i warsztat logopedy
16. Terapia logopedyczna w praktyce
17. Fonetyka z metodyką
18. Psychologia rozwojowa i kliniczna.
19. Neuropsychologia
20. Wczesna opieka logopedyczna
21. Afazja i dysfazja z metodyką
22. Dysglosja z metodyką
23. Dysartria z metodyką
24. Terapia logopedyczna w autyzmie i mutyzmie
25. Wykorzystanie logorytmiki w terapii afazji, autyzmu, MPD.
26. Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży
27. Terapia logopedyczna w praktyce
28. Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
29. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
30. Kultura żywego słowa
31. Metodyka logopedii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
32. Surdologopedia z metodyką
33. Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu
34. Komputer w pracy logopedy
35. Wykorzystanie logorytmiki w terapii jąkania, zaburzeń słuchu, zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnoscią intelektualną

Liczba godzin:

4 semestry
(608 godzin)

Cel:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci:

Kandydat na studia podyplomowe to absolwent  studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent  studiów II stopnia lub absolwent studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej i kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Program:

1. Pedagogika specjalna
2. Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie
3. Oligofrenopedagogika
4. Elementy pedagogiki leczniczej
5. Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
6. Podstawy neurologii
7. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
8. Metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną
9. Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
10. Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
11. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
12. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
13. Rewalidacja i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
14. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
15. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi – nerwice, trening zastępowania agresji
16. Metodyka wychowania w internacie
17. Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, technika, plastyka, ruch)
18. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
19. Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
20. Rewalidacja indywidualna
21. Animaloterapia
22. Seminarium dyplomowe
23. Praktyka

Liczba godzin:

3 semestry
(630 godzin)

Cel:

Student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) z przygotowaniem pedagogicznym, chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Program:

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Prawne podstawy opieki i wychowania
3. Pedagogiczne wspieranie rodziny
4. Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
5. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
6. Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego
7. Konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym
8. Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
9. Elementy terapii pedagogicznej
10. Zespoły zaburzeń rozwoju dzieci
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Muzykoterapia i techniki plastyczne w pracy z dziećmi
13. Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi o specyficznych problemach w uczeniu się
14. Medialne programy edukacyjne
15. Formy teatru dziecięcego
16. Wybrane elementy teorii opieki.
17. Pojęciowy model opieki i opiekuna
18. Instytucje opiekuńczo – wychowawcze
19. Wybrane zagadnienia patologii młodzież
20. Psychologia rozwojowa
21. Organizacja procesu terapeutycznego
22. Seminarium dyplomowe
23. Praktyka

Liczba godzin:

3 semestry
(500 godzin)

Cel:

Głównym celem jest przygotowanie słuchaczy w zakresie wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób po studiach magisterskich, które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Program:

 1. 1. Postawy psychologii ogólnej
 2. 2. Psychologia społeczna
 3. 3. Psychologia rozwoju człowieka
 4. 4. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 6. 6. Praca opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela
 7. 7. Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 8. 8. Psychologia uczenia się
 9. 9. Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej
 10. 10. Rozwój zawodowy nauczyciela
 11. 11. Pedeutologia
 12. 12. Zagrożenia dzieci i młodzieży
 13. 13. Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 14. 14. Doradztwo zawodowe
 15. 15. Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 16. 16. Podstawy dydaktyki ogólnej
 17. 17. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
 18. 18. Kultura języka
 19. 19. Emisja głosu
 20. 20. Ramowy plan nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych
 21. 21. Podstawa programowa na poszczególnych etapach edukacyjnych
 22. 22. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 23. 23. Metody kształcenia
 24. 24. Metodyka treści kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych
 25. 25. Projektowanie procesu kształcenia
 26. 26. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 27. 27. Diagnoza ucznia i grupy uczniowskiej
 28. 28. Rozwijanie umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 29. 29. Współpraca nauczyciela z psychologiem
 30. 30.Sposoby wspierania rozwoju dziecka w szkole
 31. 31. Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole
 32. 32. Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów ścisłych
 33. 33. Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych
 34. 34. Metodyka pracy nauczyciela języków obcych
 35. 35. Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych
 36. 36. Warsztat pracy nauczyciela


Liczba godzin:

3 semestry
(645 godzin)

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin. Studia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.   

Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu i zespołu Aspergera, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne 

Program:

 • 1. Pedagogika specjalna
 • 2. Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • 3. Elementy psychologii klinicznej małego dziecka
 • 4. Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń
  ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera ( Q-Chat, M-Chat)
 • 5. Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
  i Zespołem Aspergera – kontekst indywidualny
 • 6. Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • 7. Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy
 • 8. Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera
  – kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)
 • 9. Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 • 11. Elementy neurologii dziecięcej
 • 12. Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu  i Zespołem Aspergera 
  – Stosowana Analiza Zachowania
 • 13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
 • 14. Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI
 • 15. Metody komunikacji alternatywnej
 • 16. Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 
  – tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych (IPET, KIPU, indywidualne programy)
 • 17. Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy
 • 18. Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej
 • 19. Seminarium dyplomowe
 • 20. Praktyka


Liczba godzin:

3 semestry
(690 godzin)

Cel:

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób:

- posiadających wykształcenie co najmniej studia I stopnia  (licencjat) w zakresie pedagogiki,   pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;

- posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;

- posiadających przygotowanie pedagogiczne. 

Program:

 • 1. Pedagogika małego dziecka
 • 2. Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia
 • 3. Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
 • 4. Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • 5. Podstawy pedagogiki specjalnej
 • 6. Oligofrenopedagogika
 • 7. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 • 8. Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • 9. Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego
  dzieci edukacyjnych różnych potrzebach edukacyjnych
 • 10. Pielęgnacja i opieka dziecka
 • 11. Podstawy terapii psychopedagogicznej
 • 17. 12. Elementy logopedii
 • 13. Stymulacja psychoruchowa dziecka
 • 14. Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • 15. Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • 16. Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem
 • 17. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 • 18. Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
 • 19. Metodyka nauczania i wychowania dzieci 222. niepełnosprawnych umysłowo
 • 20. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
 • 21. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi
 • 22. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi
 • 23. Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia
 • 24. Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
 • 25. Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
 • 26. Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka
 • 27. Seminarium
 • 28. Praktyka


Liczba godzin:

3 semestry
(365 godzin)

Cel:

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Słuchacze podczas studiów na kierunku Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty, zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych. Program obejmuje m.in. tematykę związaną z realizacją nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą.

Adresaci:

Studia kierowane są do osób zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, sprawujących już tę funkcję oraz innych zajmujących się problematyką oświatową.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz.1597).

Program:

 • 1. Szkoły i placówki w  systemie oświaty
 • 2. Prawo w oświacie
 • 3. Planowanie i organizacja pracy w szkole
 • 4. Zarządzanie finansami w oświacie
 • 5. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością
 • 6. Kierowanie zmianą w edukacji
 • 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 8. Programy wspierania oświaty
 • 9. Projektowanie programów szkoły
 • 10. Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie
 • 11. Marketing i promocja w oświacie
 • 12. Kreowanie wizerunku menedżera
 • 13. Etyka menedżera
 • 14. Praktyka kierownicza w szkole/placówce
 • 16. Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym


Liczba godzin:

2 semestry
(194 godziny)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

KIERUNKI POZOSTAŁE

Cel:

 • 1. Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • 2. Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,
 • 3. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
  4. Zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • 5. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
 • 6. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
 • 7. Uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, stąd bierzemy w nim pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności zarówno z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

Adresaci:

Studia skierowane są w szczególności do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej

Program:

 • 1. Podstawy prawa
 • 2. Kontrola zarządcza
 • 3. Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
 • 4. Prawo administracyjne – część ogólna
 • 5. Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • 6. Informatyzacja usług publicznych
 • 7. Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
 • 8. Bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • 9. Ochrona danych osobowych
 • 10. Dostęp do informacji publicznej
 • 11. Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • 12. ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • 13. Prawo administracyjne materialne
 • 14. Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • 15. Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych
 • 16. Technologia informacyjna
 • 17. Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej  (obsługa  eDOK)
 • 18. Kontrola, nadzór i audyt w  administracji publicznej


Liczba godzin:

2 semestry
(200 godzin)
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).

Adresaci:

Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program:

 • 1. Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • 2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • 3. Organizacja bezpiecznej pracy
 • 4. Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników
 • 5. Metodyka pracy służb BHP
 • 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • 7. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • 8. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • 9. Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • 10, Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • 11. Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych
 • 12. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • 13. Zarządzanie budynkiem
 • 14. Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń 


Liczba godzin:

2 semestry (182 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz coraz większą popularność specjalistów z dziedziny dietetyki. Program dostarcza wiedzy z zakresu podstaw dietetyki ogólnej, umiejętności organizacji pracy zakładów żywienia zbiorowego i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Zadaniem studiów jest również kształcenie z zakresu żywienia w różnych warunkach środowiskowych i rozwój umiejętności planowania żywienia zgodnie z zasadami EBM (ang. evidence based medicine).

Adresaci:

Studia adresowane są do pracowników:

 • 1. Publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • 2. Zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów cateringowych;
 • 3. Szpitali, Sanatoriów i Domów Opieki Zdrowotnej;
 • 4. Pracowników szkolnictwa, w tym nauczycieli oraz dyrekcji szkół i przedszkoli;
 • 5. Placówek doradztwa żywieniowo – dietetycznego;
 • 6. Pracowników organizacji konsumenckich;
 • 7. Kreatorów menu w restauracjach ze zdrowym żywieniem;
 • 8. Pracowników stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;
 • 9. Pracowników oddziału lub poradni leczenia uzależnień;
 • 10. Przedstawicieli handlowych w firmach związanych z żywnością, żywieniem zbiorowym i usługami cateringowymi;
 • 11. Organizatorów imprez dla dzieci i dorosłych z uwzględnieniem zdrowego jedzenia  i rozpowszechnianiem zdrowych nawyków żywieniowych;
 • 12. Centrów Zdrowia i Urody, Wellness i SPA;
 • 13. Wykładowców, szkoleniowców, trenerów z zakresu zdrowego żywienia;
 • 14. Doradców, sprzedawców w sklepach z żywnością ekologiczną, i preparatami specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • 15. Właścicieli i pracowników sklepów z żywnością wysokiej, jakości
 • 16. Ośrodków zajmującym się wykrywaniem i leczeniem alergii;
 • 17. Stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;
 • 18. Centrów terapii zaburzeń neuro-rozwojowych [zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)].


Program:

 • 8. 1. Podstawy dietetyki ogólnej
 • 2. Edukacja żywieniowa w praktyce
 • 3. Dietoterapia i dietoprofilaktyka w chorobach cywilizacyjnych
 • 4. Coaching zdrowia
 • 5. Poradnictwo dietetyczne
 • 6. Podstawy dietetyki sportowej
 • 7. Technologia żywności i podstawy ekologii
 • 9. Diety roślinne i alternatywne
 • 10. Żywienie kobiet ciężarnych i w okresie laktacji
 • 11. Dietoterapia pediatryczna i geriatryczna
 • 12. Dietoterapia w alergiach i nietolerancjach pokarmowych


Liczba godzin:

2 semestry (184 godziny).

Cel:

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem państwowym na doradcę podatkowego. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie do egzaminu oraz na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

Adresaci:

Studia kierowane są do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego

Program:

 • 1. Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • 2. Ogólne prawo podatkowe
 • 3. Szczegółowe prawo podatkowe
 • 4. Postępowanie podatkowe z elementami postępowania egzekucyjnego w administracji
 • 5. Prawo celne
 • 6. Prawo dewizowe
 • 7. Prawo karne skarbowe
 • 8. Kontrola skarbowa i podatkowa
 • 9. Rachunkowość
 • 10. Doradztwo podatkowe
 • 11. Etyka zawodowa
 • 12. Międzynarodowe prawo podatkowe


Liczba godzin:

2 semestry (192 godziny)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zadań zarówno w procesie udzielania jak i pozyskiwania zamówień publicznych. Jego uzupełnieniem jest przybliżenie słuchaczom zmian w Prawie zamówień publicznych związanych z wejściem w życie nowej ustawy z dn. 01.01.2021 r.

Program studiów został tak opracowany, aby w możliwie szczegółowy sposób przedstawić wcale niełatwą problematykę zamówień publicznych. Wymusiło to z jednej strony wprowadzenie sporej ilości zajęć ćwiczeniowych, a z drugiej poszerzenie programu o przedmioty pomocnicze (chociażby prawo finansów publicznych, podstawy prawa cywilnego, czy gospodarczego), ściśle jednak związane z podstawową problematyką tych studiów. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych uczelni specjalizujących się w problematyce objętej programem oraz przez osoby zajmujące się zawodowo zamówieniami publicznymi, mające doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych przeznaczone są dla osób, które stykają się z tą problematyką na co dzień w pracy zawodowej uczestnicząc zarówno w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych po stronie zamawiającego jak i oferenta. Ich adresatami są również osoby, które dopiero zamierzają się zająć tą problematyką w pracy zawodowej.

Program:

 • 1. Podstawy prawa cywilnego
 • 2. Prawo finansów publicznych
 • 3. Prawo gospodarcze
 • 4. Umowy w zamówieniach publicznych
 • 5. Procedury udzielania zamówień publicznych
 • 6. Podatek od towarów i usług
 • 7. Podstawy prawa administracyjnego
 • 8. Odpowiedzialność administracyjna i karna za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych
 • 9. Dokumentowanie zamówień publicznych
 • 10. Procedury odwoławcze
 • 11. Zamówienia publiczne w UE
 • 12. Kontrola zamówień publicznych
 • 13. Szczególne rodzaje zamówień publicznych


Liczba godzin:

2 semestry (180 godzin)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu narzędzi i technik zarządzania projektami oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie i instytucji, co jest niezbędnym warunkiem efektywnego działania współczesnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za sprawną realizację projektów komercyjnych oraz realizowanych przy współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Program studiów obejmuje tematykę wymaganą na egzaminie umożliwiającym słuchaczom uzyskanie certyfikatu IPMA – International Project Management Association na poziomie D oraz C

Adresaci:

Studia kierowane są do osób, które pracują lub chciałyby w przyszłości pracować w charakterze realizatora, lidera, koordynatora lub kierownika projektu; kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek administracyjnych; właścicieli firm, dyrektorów i członków zarządów przedsiębiorstw

Program:

 • 1. Wstęp do zarządzania projektami
 • 2. Źródła finansowania projektów, w tym fundusze unijne 2014 – 2020
 • 3. Definiowanie projektu, interesariusze
 • 4. Dojrzałość projektowa organizacji
 • 5. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu
 • 6. Planowanie projektu
 • 7. Przywództwo i motywowanie
 • 8. Aspekty prawne realizacji projektów
 • 9. Zarządzanie ryzykiem
 • 10. Metodyki zwinne – wprowadzenie
 • 11. Monitorowanie projektu i zarządzanie zmianą
 • 12. Raportowanie i prezentacja danych
 • 13. Techniki pracy zespołowej
 • 14. Zarządzanie jakością w projekcie
 • 15. Systemy informatyczne w projektach – wstęp do MS Project
 • 16. Gra symulacyjna z zarządzania projektami


Liczba godzin:

2 semestry (192 godziny)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Studia przygotowują słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi) oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Program kierunku umożliwia również podniesienie poziomu wiedzy i uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach administracji publicznej (w szczególności w Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydziałach/departamentach ds. zdrowia administracji rządowej i samorządowej) zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w sferze ochrony zdrowia (np. kontrolne).

Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.

Adresaci:

Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek adresowany do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia o wykształceniu zarówno medycznym (lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci itd.) jak i niemedycznym pracujących lub świadczących usługi w sferze ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia.

Program studiów uwzględnia problematykę zarządzania medyczną praktyką zawodową i dlatego studia adresowane są także do osób prowadzących prywatne praktyki zawodowe lub nimi administrujących.

Program:

 • 1. Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • 2. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • 3. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • 4. Techniki menedżerskie
 • 5. Elementy psychologii w zarządzaniu
 • 6. Zarządzanie procesami personalnymi
 • 7. Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • 8. Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych
 • 9. Podstawy organizacji i zarządzania
 • 10. Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
 • 11. Zawody medyczne
 • 12. Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia
 • 13. Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • 14. Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • 15. Gra kierownicza
 • 16. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • 17. Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych


Liczba godzin:

2 semestry (180 godzin)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Cel:

Sprzedaż i marketing stanowią podstawę sukcesu każdej firmy, dlatego też zarządzający tymi działami stają dziś przed potrzebą łączenia wiedzy i zdolności działania w obydwu obszarach. Proponowany program studiów podyplomowych kształci praktyczne umiejętności zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu, bierze pod uwagę rozwój technologii informacyjnych i uczy swobodnego poruszania się nie tylko w tradycyjnych, ale i wirtualnych kanałach sprzedaży. 

Adresaci:

Kierunek studiów polecamy osobom poszukującym awansu w obszarze sprzedaży i marketingu, pracującym na stanowisku dyrektora handlowego lub planującym objąć taką pozycję. Ponadto polecamy te studia również zarządzającym małymi i średnimi firmami, ponieważ wykształcą w sobie zarówno cechy przywódcy/lidera potrafiącego nakreślić strategię firmy jak i cechy managera sprzedaży czuwającego nad realizacją planów rozwoju firmy.

Program:

 • 1. Sprzedaż i marketing w strategii firmy
 • 2. Komunikacja interpersonalna w zespole
 • 3. Narzędzia komunikacji marketingowej
 • 4. Narzędzia kontaktów sprzedażowych
 • 5. Budowanie zespołu – rekrutacja i selekcja
 • 6. Negocjacje sprzedażowe i zarządcze
 • 7. Stres w pracy menedżera
 • 8. Analityka sprzedażowa na bazie MS Excel
 • 9. Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • 10. Zarządzanie relacjami z klientem
 • 11. Prezentacja i przekaz osobisty
 • 12. Efektywność i czas pracy handlowca
 • 13. E-marketing i E-sprzedaż
 • 14. Marketplace – gra symulacyjna

Liczna godzin:

2 semestry (180 godzin)

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze