OFERTA TEMATYCZNA

ABC Zdrowia Psychicznego

Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową)

Aplikacje w edukacji

Bezpieczeństwo w szkole

Budowanie autorytetu w obliczu niepokojących zachowań dzieci i młodzieży

Cyfrowe technologie na rzecz kształtowania procesów edukacyjnych poza szkołą

Dydaktyka przedmiotów szkolnych z wykorzystaniem nowych technologii

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego
lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera

Efektywna praca zespołów nauczycielskich – budowanie, integrowanie zespołu

Emisja głosu

Jak budować relacje z rodzicami, powołując się na autorytet nauczyciela?

Jak planować, projektować i realizować proces ewaluacji wewnętrznej w szkole?

Lekcja multimedialna – cyfrowe aspekty dydaktyki

Lekcja on-line

Metody i techniki coachingowe wspomagające motywowanie uczniów do nauki

Metody pracy z uczniem zdolnym

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Nowoczesne techniki i metody motywujące uczniów do nauki

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Office 365

Praca w grupie i role grupowe

Prewencja stresu psychospołecznego w pracy nauczyciela

Przemoc werbalna

Przygotowanie do pracy i obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS

Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego

Sposoby rozpoznawania zdolności ucznia

Sztuka bycia asertywnym w szkole: budowanie partnerskich relacji
z uczniami i rodzicami

Teams w szkole

Techniki i metody skutecznego rozwiązywania problemów

Techniki i metody skutecznego uczenia się

Trudne sytuacje w szkole i efektywne sposoby ich rozwiązywania

Uczeń uzdolniony matematycznie

Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu

Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie

Zapobieganie przemocy i agresji w szkole

Zasady pracy metodami aktywizującymi

SZKOLENIA

RAD PEDAGOGICZNYCH

Standardy organizacyjne

Proponowana tematyka szkoleń rad pedagogicznych realizowana jest w wymiarze 4 godzin.
Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe.
Uczestnicy szkoleń przez okres 4 tygodni po zakończeniu szkolenia otrzymują wsparcie konsultacyjne poprzez forum tematyczne na platformie e-learningowej z możliwością transferu wiedzy i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz trenerem prowadzącym szkolenie.

Zgłoszenia on-line

Certyfikacja i opłaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WSZECHNICA – będącego niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, akredytowaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 1 950,00 zł. od grupy do 25 osób (w tym materiały szkoleniowe oraz certyfikat dla każdego uczestnika).

Koszt szkolenia on-line (synchroniczne): 1 550,00 zł. od grupy do 25 osób (w tym materiały szkoleniowe oraz certyfikat dla każdego uczestnika).

Koszt szkolenia on-line (asynchroniczne): 1 250,00 zł. od grupy do 25 osób (w tym materiały szkoleniowe oraz certyfikat dla każdego uczestnika).

Formy realizacji

Szkolenia realizowane w formach: on-line oraz stacjonarnych.

Oferta specjalna

Na życzenie Zleceniodawcy – w przypadku zlecenia szkolenia grupowego istnieje możliwość adaptacji programu szkolenia, standardów organizacyjnych i formy realizacji oraz dostosowania terminu szkolenia do jego potrzeb.