AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

we Wrocławiu

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu została założona w 2004 roku i jest uczelnią innowacyjną, o statusie akademii. Misją uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów, w oparciu o najwyższe standardy Total Quality Management. Mury Akademii opuściło do tej pory ponad 12 000 wykształconych studentów. Akademia skutecznie kształci studentów z Polski i z zagranicy, głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji. Kadrę naukową Akademii stanowią zarówno wykładowcy z Polski, jak i uczeni z Belgii, Francji, Ukrainy i USA. Akademia rozwija działalność akademicką w programie Erasmus+, głównie w zakresie mobilności akademickiej, która pozwala naszym wykładowcom na prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych, oraz naszym studentom na wyjazdy w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą. Uczelnia rozwija działalność naukową – organizuje konferencje naukowe, wykłady otwarte, spotkania ze znanymi naukowcami i politykami, wydaje publikacje naukowe. W 2020 roku Uczelnia weszła w skład Konsorcjum Varsovia, które skupia cztery uczelnie wyższe, co dało możliwość naszym studentom do korzystania z kompleksowej oferty uczelni Konsorcjum Varsovia, w tym studiów podyplomowych i studiów MBA.

STUDIA LICENCJACKIE

Administracja

Studia I stopnia na kierunku Administracja przygotowują absolwenta do pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Nauka na tym kierunku  gruntuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, wyrabia w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi styka się student w przyszłej  pracy zawodowej.

Specjalności

Administracja rządowa i samorządowa – program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

Administracja celno-skarbowa – specjalność dla osób znajdujących zatrudnienie w izbach administracji skarbowej oraz jako funkcjonariusze pełniący służbę w aparacie fiskalnym państwa. Przedmioty realizowane w trakcie studiów pozwalają profesjonalnie przygotować naszych absolwentów do pracy wymagającej rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Bezpieczeństwo narodowe

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, jak również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach.

Studia  mają  charakter  interdyscyplinarny i przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej i innych jednostkach działających na rzecz bezpieczeństwa, w tym w więziennictwie czy lotnictwie. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem obywateli  i zwalczaniem terroryzmu oraz zarządzaniem kryzysowym.

Specjalności

Zarządzanie obronnością państwa – specjalność skierowana do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji.

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi – specjalność skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji. 

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi – specjalność dla osób przygotowujących się do pracy w operowaniu systemami z  wykorzystaniem dronów – bezzałogowych statków powietrznych.  

Politologia

Studia na kierunku politologia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk politycznych, społecznych, międzynarodowych, medialnych i biznesowych.

Rozwijają kompetencje i predyspozycje do pracy w wielu obszarach. Absolwenci uzyskują przygotowanie m.in. z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, zarządzania, mediów, publicystyki, ekonomii. W programie studiów I stopnia są również przedmioty z zakresu geografii, historii i administracji. Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę wykładowców o dużych kompetencjach praktycznych, uzyskanych w czasie pracy zawodowej m.in. w instytucjach międzynarodowych, dyplomacji, mediach, administracji publicznej, instytucjach eksperckich i certyfikujących. Absolwenci studiów politologicznych w Akademii Nauk Stosowanych znajdują zatrudnienie m.in. w szeroko rozumianej dyplomacji – instytucjach dyplomatycznych,  mediach i instytucjach międzynarodowych. 

Specjalności

Dyplomacja i polityka międzynarodowa – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w dyplomacji i szeroko rozumianej polityce międzynarodowej.  Studia umożliwiają zatrudnienie w jednostkach krajowych, które współpracują z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w placówkach dyplomatycznych, w stowarzyszeniach oraz fundacjach.

Dziennikarstwo – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w  zawodach związanych z mediami i  szeroko rozumianą komunikacją społeczną tj.:  zarządzanie wizerunkiem, zarządzanie mediami społecznościowymi, komunikowanie międzykulturowe. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w radiu, prasie, czy telewizji, dają możliwość poznania najnowszej historii ze szczególnym uwzględnieniem przemian o charakterze społecznym, politycznym i medialnym.

Zarządzanie

Kierunek przygotowuje do pracy w nowym środowisku biznesowym, w tym z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych. Uczy zarządzać na trzech płaszczyznach self-management (samozarządzanie), team-leader (lider zespołu) i business management (zarządzanie przedsiębiorstwem). W ANS na kierunku Zarządzanie, współpracują z nami wykładowcy studiów MBA.

Specjalności

Specjalność “Przywództwo i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

Studenci tej specjalności zdobywają wszechstronne umiejętności zarządzania personelem, w tym w obszarach rekrutacji, selekcji, szkoleń, motywacji, wynagradzania oraz zarządzania konfliktami i różnorodnością.

Program studiów obejmuje także rozwijanie kompetencji przywódczych, takich jak umiejętność komunikacji, budowania zespołu, podejmowania decyzji oraz zarządzania zmianą. Studenci uczą się, jak inspirować i mobilizować pracowników, tworząc korzystne środowisko pracy i rozwijając ich potencjał.

Specjalność “Przywództwo i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” kładzie duży nacisk na aspekty strategiczne zarządzania personelem, takie jak planowanie sukcesji, budowanie kultury organizacyjnej i tworzenie strategii motywacyjnych. Studenci zdobywają umiejętności analizowania i interpretowania danych dotyczących zasobów ludzkich, co pomaga podejmować efektywne decyzje oparte na dowodach.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach i branżach jako menedżerowie zasobów ludzkich, specjaliści ds. rekrutacji i selekcji, trenerzy, konsultanci organizacyjni lub analitycy zasobów ludzkich.

Specjalność “Przywództwo i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” jest idealnym wyborem dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze zarządzania personelem oraz budowaniem silnych i efektywnych zespołów w organizacjach.

Specjalność “Przywództwo i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

Studenci tej specjalności zdobywają wszechstronne umiejętności zarządzania personelem, w tym w obszarach rekrutacji, selekcji, szkoleń, motywacji, wynagradzania oraz zarządzania konfliktami i różnorodnością.

Program studiów obejmuje także rozwijanie kompetencji przywódczych, takich jak umiejętność komunikacji, budowania zespołu, podejmowania decyzji oraz zarządzania zmianą. Studenci uczą się, jak inspirować i mobilizować pracowników, tworząc korzystne środowisko pracy i rozwijając ich potencjał.

Specjalność “Przywództwo i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” kładzie duży nacisk na aspekty strategiczne zarządzania personelem, takie jak planowanie sukcesji, budowanie kultury organizacyjnej i tworzenie strategii motywacyjnych. Studenci zdobywają umiejętności analizowania i interpretowania danych dotyczących zasobów ludzkich, co pomaga podejmować efektywne decyzje oparte na dowodach.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach i branżach jako menedżerowie zasobów ludzkich, specjaliści ds. rekrutacji i selekcji, trenerzy, konsultanci organizacyjni lub analitycy zasobów ludzkich.

Specjalność “Przywództwo i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” jest idealnym wyborem dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze zarządzania personelem oraz budowaniem silnych i efektywnych zespołów w organizacjach.

POZIOM

Studia I stopnia

CZAS TRWANIA

3 lata

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Licencjat

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny. Online

STUDIA MAGISTERSKIE

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe w ANS przygotowuje do pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej, inspekcjach, strażach i innych jednostkach związanych z bezpieczeństwem.

Specjalności

Studia z zakresu zarządzania kryzysowego skupiają się na rozwijaniu umiejętności i wiedzy potrzebnych do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i zapewniania bezpieczeństwa. Absolwenci tej specjalności będą posiadali wiedzę dotyczącą rozpoznawania zagrożeń, definiowania sytuacji kryzysowych, a także umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych w odniesieniu do kryzysów politycznych, społecznych i militarnych. Poznają zasady opracowania planów zarządzania kryzysowego w środowiskach przemysłowych, jak też ośrodkach administracji rządowej oraz samorządowej. Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności pozwolą im wytypować obiekty oraz infrastrukturę krytyczną w ujęciu bezpieczeństwa, a także zorganizować i zapewnić ochronę w tym obszarze. Będą mogli pełnić funkcje na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, gdzie wymagane jest zapewnienie ochrony ludności i zarządzanie kryzysem.  

Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa. Studia przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zdolnych do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem studiów jest także przygotowanie do rozpoznania, identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej. Absolwent dysponował będzie m.in. wiedzą i umiejętnościami w zakresie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w sieci oraz metod i środków realizacji założeń bezpieczeństwa w sieci. 

Studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie to kierunek, który koncentruje się na analizie, zarządzaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa w sektorze lotniczym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa operacyjnego, prawem lotniczym, systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz procedurami inspekcji i audytu. Kierunek ten ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w lotnictwie cywilnym, organizacjach zajmujących się zarządzaniem ruchem lotniczym, linii lotniczych oraz w instytucjach regulacyjnych. Studenci mają możliwość zgłębiania tematów takich jak zarządzanie kryzysowe, badanie wypadków lotniczych, analiza bezpieczeństwa na lotniskach oraz ocena ryzyka w sektorze lotniczym. Kierunek studiów zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie rozwija umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi, podejmowania decyzji w warunkach nacisku oraz planowania i wdrażania strategii bezpieczeństwa w sektorze lotniczym. Absolwenci mają możliwość wspierania i nadzorowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na lotniskach, tworzenia i wdrażania procedur bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem w sektorze lotniczym. Absolwenci znajdują zatrudnienie w pracy  na stanowisku menedżera/kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego. 

Zarządzanie obronnością państwa to kierunek studiów skoncentrowany na analizie i zarządzaniu aspektami obronności i bezpieczeństwa państwa. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa, strategii obronnych, zarządzania kryzysowego, technologii wojskowych i policyjnych oraz zarządzania zasobami obronnymi. Kierunek ten ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach rządowych, policyjnych, służbach bezpieczeństwa oraz w sektorze obronnym. Studenci mają możliwość zgłębiania tematów takich jak bezpieczeństwo narodowe, analiza ryzyka, planowanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe oraz polityka obronna. Kierunek studiów zarządzanie obronnością państwa rozwija umiejętności przywództwa, analizy sytuacji, podejmowania decyzji w warunkach nacisku oraz zdolność do koordynacji działań w sektorze obronnym. Absolwenci mają możliwość wspierania strategicznego planowania obronnego, opracowywania polityki bezpieczeństwa, a także kierowania i zarządzania zasobami bezpieczeństwa publicznego w państwie. Specjalność skierowana jest głównie do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, a także osób przygotowujących się do podjęcia służby lub pracy w tej formacji. 

 

Politologia

Studia na kierunku Politologia w ANS gwarantują praktyczną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu przedmiotów politologicznych oraz z obszaru wybranej specjalności. Zaletą studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarność i szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

Absolwent tego kierunku jest nie tylko osobą wszechstronnie wykształconą, ale także cenionym na rynku specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie. Absolwenci studiów politologicznych w ANS znajdują zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna), w mediach,  w biznesie i instytucjach międzynarodowych. Są również przygotowani do podjęcia pracy naukowej z zakresu politologii i innych nauk społecznych. Dużym atutem studiów jest ich praktyczny wymiar oraz możliwość odbycia praktyki studenckiej w ramach Programu Erasmus+ w międzynarodowych i europejskich instytucjach z którymi uczelnia ma podpisane umowy.

Specjalności

Administracja publiczna – studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej w administracji publicznej rządowej i samorządowej;

Polityka bezpieczeństwa państwa – studia z zakresu administracji na kierunku polityka bezpieczeństwa państwa mają charakter interdyscyplinarny. Studia przygotowują do badania  różnorodnych aspektów – politycznych, prawnych czy nawet wojskowych. Student nabywa  umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce podczas planowania różnorodnych działań prewencyjnych czy operacyjnych.

Media i dziennikarstwo – studia wyposażają w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktykę z zakresu dziennikarstwa, takimi jak rozwijanie warsztatu pisarskiego czy zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi w ramach tworzenia nowych mediów.

Polityka i biznes – jedyna taka specjalność w Polsce. Studia pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu strategii biznesu, polityki gospodarczej i wiedzy łączącej obszar biznesu z polityką. Skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość zawodową zarówno z zakresem polityki, jak i biznesu. Dużym atutem  kierunku są wykładowcy ze Studiów Master of Business Administration, którzy przekazują wiedzę  o najwyższych standardach z prestiżowych studiów biznesowych MBA.     

POZIOM

Studia II stopnia

CZAS TRWANIA

2 lata

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Magister

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny. Online

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie są kierunkiem który uprawnia do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka. Posiada umiejętności praktyczne, pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

POZIOM

Magisterskie

CZAS TRWANIA

5 lat

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Magister

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny. Online

Co nas wyróżnia?

Real Time Online

Studiuj wykorzystując nowoczesne techniki kształcenia na odległość

e-dziekanat

Pobieraj i wysyłaj dokumenty do dziekanatu, bez wychodzeniaz domu na uczelnię

e-nauka

Korzystaj z możliwości sprawdzenia swojej wiedzy za pomocą platformy internetowej

e-learning

Jedną z form studiowania jest możliwość brania udziału w wykładach „na żywo” online

e-konsultacje

Omawiaj swoje wątpliwości z wykładowcami, bez konieczności przybycia na uczelnię

e-archiwum

Bądź na bieżąco! Jeśli nie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach, to w dowolnym dla siebie czasie możesz skorzystać z archiwum wykładów

Rekrutację, obsługę administracyjną i techniczną prowadzi PTEA WSZECHNICA w Krośnie

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: