KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć swoje umiejętności, doskonalić się zawodowo oraz dla praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie dodatkową wiedzą naukową. 

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęcie na kurs kwalifikacyjny mogą ubiegać się osoby spełniające wymagania stawiane kandydatom na poszczególne formy.
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Zgłoszenia on-line

Wymagane dokumenty

 1. 1. Kwestionariusz osobowy
  (przesyłamy na wskazany w zgłoszeniu on-line adres e-mail),
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/świadectwa maturalnego,
  3. Dowód opłaty wpisowej (nr konta w umowie),
  4. Dwa egzemplarze umowy (wzór umowy przesyłamy na wskazany w zgłoszeniu on-line adres e-mail).

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek basenu) lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka:

ODN WSZECHNICA, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno.

Opłaty za studia

Opłaty za kursy (w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych) należy dokonywać na rachunek bankowy PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie 

nr: 55 1240 1457 1111 0000 1930 4104 

z dopiskiem (nazwa kursu).

System wpłat: semestralny, opłaty semestralne można dzielić na raty.
 

Lokalizacja zajęć stacjonarnych

Zajęcia stacjonarne ujęte w programie kursów kwalifikacyjnych realizowane będą w lokalizacjach:


KROSNO – RZESZÓW – MIELEC

KIERUNKI
KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach. Celem kursu jest wyposażenie zainteresowanych nauczycieli w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej. Program został skonstruowany tak, aby mógł być przydatny dla nauczycieli różnych zawodów, wszystkich rodzajów placówek specjalnych, prowadzących kształcenie zawodowe.

Cele

Treści realizowane na kursie dotyczą:

 1. Wiedzy o dziecku - osobie niepełnosprawnej;
 2. Wiedzy na temat procesu dydaktyczno-wychowawczego w placówkach specjalnych.

Zakłada się, że w trakcie realizacji programu będą szczególnie eksponowane następujące problemy:

 • 1. Diagnoza niepełnosprawności, jej rzetelność, niezbędność, powtarzalność, konsekwencje diagnozy błędnej;
 • 2. Wspólne swoiste cechy osób niepełnosprawnych i osób w tzw. „normie”, relatywność normy, akcentowanie możliwości rozwojowych osób niepełnosprawnych;
 • 3. Rola rodziny w skutecznej rewalidacji, przygotowaniu do dorosłego życia młodzieży niepełnosprawnej;
 • 4. Problemy preorientacji zawodowej, znaczenie właściwego wyboru zawodu, kompensacyjne znaczenie pracy zawodowej;
 • 5. Ortodydaktyka kształcenia zawodowego (ortodydaktyka, kształcenie specjalne, specyfika kształcenia zawodowego niepełnosprawnych);
 • 6. Sytuacja młodzieży niepełnosprawnej (aspiracje życiowe, przygotowanie do życia w rodzinie, znajomość praw osób niepełnosprawnych, egzekwowanie tych praw).


Ramowy program

 • 1. Pedagogika specjalna
 • 2. Oligofrenopedagogika
 • 3. Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji
 • 4. Ortodydaktyka szkoły zawodowej
 • 5. Warsztaty umiejętności interpersonalnych


Czas trwania:
150 godzin

Adresaci:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Cele:

 • 1. Przekazanie słuchaczowi znaczenia i zakresu pojęć, które umożliwią mu zrozumienie społecznego sensu edukacji.
 • 2. Ukierunkowanie i wzbogacenie rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, wytworzenie umiejętności interpretowania ich z pozycji uczniów.
 • 3. Dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie się jego osobowości.
 • 4. Przygotowanie słuchacza do właściwej organizacji procesu kształcenia.
 • 5. Wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.


Ramowy program:

 • 1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu
 • 2. Metodyka nauczania p.n.z.
 • 3. Pojęcia podstawowe
 • 4. Proces praktycznego kształcenia zawodowego
 • 5. Baza techniczno-dydaktyczna praktycznej nauki zawodu i podstawy prawne
 • 6. Asortyment prac dydaktyczno-produkcyjnych i usługowych w nauczaniu zawodu
 • 7. Zasady i metody nauczania p.n.z.
 • 8. Typy i struktura zajęć p.n.z.
 • 9. Środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela
 • 10. Kontrolowanie i ocenianie uczniów
 • 11. Przygotowanie się nauczyciela do zajęć
 • 12. Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli
 • 13. Sylwetka nauczyciela p.n.z.
 • 14. Hospitacje zajęć

 
Czas trwania: 150 godzin 

Adresaci:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Cele:

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Ramowy program:

 • 1. Przywództwo edukacyjne w szkole
 • 2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 • 3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
 • 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
 • 6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 • 7. Seminarium dyplomowe
 • 8. Zajęcia praktyczne


Czas trwania:
210 godzin