KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć swoje umiejętności, doskonalić się zawodowo oraz dla praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie dodatkową wiedzą naukową. 

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęcie na kurs kwalifikacyjny mogą ubiegać się osoby spełniające wymagania stawiane kandydatom na poszczególne formy.
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Zgłoszenia on-line

Wymagane dokumenty

 1. 1. Kwestionariusz osobowy
  (przesyłamy na wskazany w zgłoszeniu on-line adres e-mail),
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/świadectwa maturalnego,
  3. Dowód opłaty wpisowej (nr konta w umowie),
  4. Dwa egzemplarze umowy (wzór umowy przesyłamy na wskazany w zgłoszeniu on-line adres e-mail).

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek basenu) lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka:

ODN WSZECHNICA, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno.

Opłaty za studia

Opłaty za kursy (w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych) należy dokonywać na rachunek bankowy PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie 

nr: 55 1240 1457 1111 0000 1930 4104 

z dopiskiem (nazwa kursu).

System wpłat: semestralny, opłaty semestralne można dzielić na raty.
 

Lokalizacja zajęć stacjonarnych

Zajęcia stacjonarne ujęte w programie kursów kwalifikacyjnych realizowane będą w lokalizacjach:


KROSNO – RZESZÓW – MIELEC

KIERUNKI
KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach. Celem kursu jest wyposażenie zainteresowanych nauczycieli w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej. Program został skonstruowany tak, aby mógł być przydatny dla nauczycieli różnych zawodów, wszystkich rodzajów placówek specjalnych, prowadzących kształcenie zawodowe.

Cele

Treści realizowane na kursie dotyczą:

 1. Wiedzy o dziecku - osobie niepełnosprawnej;
 2. Wiedzy na temat procesu dydaktyczno-wychowawczego w placówkach specjalnych.

Zakłada się, że w trakcie realizacji programu będą szczególnie eksponowane następujące problemy:

1. Diagnoza niepełnosprawności, jej rzetelność, niezbędność, powtarzalność, konsekwencje diagnozy błędnej;

2. Wspólne swoiste cechy osób niepełnosprawnych i osób w tzw. „normie”, relatywność normy, akcentowanie możliwości rozwojowych osób niepełnosprawnych;

3. Rola rodziny w skutecznej rewalidacji, przygotowaniu do dorosłego życia młodzieży niepełnosprawnej;

4. Problemy preorientacji zawodowej, znaczenie właściwego wyboru zawodu, kompensacyjne znaczenie pracy zawodowej;

5. Ortodydaktyka kształcenia zawodowego (ortodydaktyka, kształcenie specjalne, specyfika kształcenia zawodowego niepełnosprawnych);

6. Sytuacja młodzieży niepełnosprawnej (aspiracje życiowe, przygotowanie do życia w rodzinie, znajomość praw osób niepełnosprawnych, egzekwowanie tych praw).


Ramowy program

1. Pedagogika specjalna

2. Oligofrenopedagogika

3. Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji

4. Ortodydaktyka szkoły zawodowej

5. Warsztaty umiejętności interpersonalnych


Czas trwania:
150 godzin

Adresaci:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Cele:

1. Przekazanie słuchaczowi znaczenia i zakresu pojęć, które umożliwią mu zrozumienie społecznego sensu edukacji.

2. Ukierunkowanie i wzbogacenie rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, wytworzenie umiejętności interpretowania ich z pozycji uczniów.

3. Dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie się jego osobowości.

4. Przygotowanie słuchacza do właściwej organizacji procesu kształcenia.

5. Wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.


Ramowy program:

1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy

2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach "instruktor - osoba ucząca się"

3. Metodyka praktycznej nauki zawodu

4. Umiejętności praktyczne

 
Czas trwania: 48 godzin 

Adresaci:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Cele:

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Ramowy program:

1. Przywództwo edukacyjne w szkole

2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego

3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi

5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym

6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym

7. Seminarium dyplomowe

8. Zajęcia praktyczne


Czas trwania:
210 godzin