WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

i AMERYKANISTYKI w Warszawie

Informacje o Uczelni

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 124 w rejestrze).
Kształcenie w WSSMiA prowadzone jest na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia we współpracy ze środowiskiem naukowym, biznesowym, politycznym, oraz międzynarodowym tak, aby Absolwenci po ukończeniu studiów uzyskali niezbędną wiedzę, oraz umiejętności pozwalające na rozwój kariery zawodowej zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Programy studiów dostosowane są do najnowszych wydarzeń i&mbspwymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie praktycznego wykształcenia, czy też podniesienia dotychczasowych kwalifikacji.

STUDIA LICENCJACKIE

Politologia

Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) prowadzone na wydziale Nauk Politycznych, są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością. Absolwent studiów I stopnia, po ukończeniu studiów zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej, co nie jest bez znaczenia na lokalnym rynku pracy.

Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata). O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo maturalne. Ukończenie studiów licencjackich pozwala na kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich (II stopnia) oraz studiach podyplomowych.

Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę między innymi w mediach, jednostkach administracji publicznej, rządowej lub samorządowej, a także w organach bezpieczeństwa państwa czy w prywatnym sektorze gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Programy studiów dostosowane są do najnowszych wydarzeń i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie praktycznego wykształcenia, czy też podniesienia dotychczasowych kwalifikacji.

Specjalności

Specjalność Administracja Rządowa i Samorządowa na kierunku Politologia jest kierowana w szczególności do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prawie administracyjnym oraz wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa. Nacisk położony jest na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, praktyki prawa administracyjnego (prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych), a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania.

Absolwent specjalności Administracja rządowa i samorządowa posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. W toku studiów uczelnia przygotowuje do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.

Specjalność ta została przygotowana z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. W toku studiów student zdobywa wiedzę na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu międzynarodowego, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, roli NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają wstąpienie i kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m. in.:

  • w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej;
  • jednostkach i służbach porządku publicznego
  • w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów i kierowników służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej firmy. Studia są realizowane przez dostarczenie wiedzy w zakresie: tendencji i sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowań prawnych procesu kadrowego i działalności gospodarczej poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego, praktyki nowoczesnego zarządzania potencjałem ludzkim w ujęciu związanych z zarządzaniem kadrami w firmie, identyfikowanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem kadrami w firmach, zastosowań wybranych metod zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach firmy.
Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu menadżera personalnego i doradcy zawodowego oraz przygotowują do samodzielnego doskonalenia zawodowego.

Podstawowa problematyka studiów: rynek pracy i polityka rynku pracy, prawo pracy i aspekty prawne polityki kadrowej, prawo cywilne i gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, zarządzanie firmą, zabezpieczenie społeczne, zawodoznawstwo, strategia rozwoju firmy a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, budowa, wdrażanie i monitorowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, zarządzanie personelem, nowoczesny system wynagradzania, komunikacja w organizacji, nowe zadania i kompetencje służb personalnych, prawo i rynek pracy na tle doświadczeń europejskich. Zapewniamy. Specjalnie przygotowane materiały, dostęp do nowoczesnej literatury, spotkania z wybitnymi praktykami, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, dobrą organizację i miłą atmosferę studiów, najlepszych wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.

Program studiów tej specjalności ma charakter wszechstronny. Składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, wprowadzające, takie jak socjologia, psychologia, geografia polityczna i gospodarcza świata, ekonomia. Drugi, obszerniejszy to przedmioty politologiczne i historyczne – nauka o polityce, systemy polityczne państw, system polityczny RP, historia stosunków międzynarodowych, historia Polski XX w. czy historia doktryn politycznych. Trzeci, główny element programu stanowią przedmioty z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. Obejmują one wszystkie dziedziny i formy życia międzynarodowego tzn., międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne, politykę zagraniczną mocarstw, organizacje międzynarodowe, problematykę integracji europejskiej oraz problemy międzynarodowego prawa, publicznego, dyplomatycznego, konsularnego i handlowego. Wykłady są uzupełniane ćwiczeniami, których celem jest rozwinięcie u studentów praktycznych umiejętności potrzebnych do czynnego uczestnictwa w życiu międzynarodowym. Są wśród nich warsztaty public relations, technik negocjacyjnych, marketingu politycznego i protokołu dyplomatycznego.

Specjalność Ekonomia menadżerska na kierunku Politologia jest kierowana w szczególności do osób pragnących prowadzić własną działalność lub zatrudnionych jako menadżer, ekonomista, pracownik działu ekonomicznego w instytucjach rządowych i pozarządowych, strateg biznesowy czy doradca do spraw ekonomicznych.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prowadzeniu przedsiębiorstwa, decyzjach ekonomicznych, działaniach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Studenci uczą się nie tylko prowadzić przedsiębiorstwo ale również analizować dane ekonomiczne, przewidywać skutki podejmowanych decyzji ekonomicznych oraz minimalizować podstawowe ryzyka związane z działalnością gospodarczą.

Absolwent specjalności Ekonomia menadżerska posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomii menadżerskiej, działalności gospodarczej i zarządzania zasobami ludzkimi. W toku studiów uczelnia przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach jako menadżer, ekonomista, pracownik działu ekonomicznego w instytucjach rządowych i pozarządowych, strateg biznesowy czy doradca do spraw ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.

POZIOM

Studia I stopnia

CZAS TRWANIA

3 lata

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Licencjat

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny. Online

STUDIA MAGISTERSKIE

Politologia

Studia uzupełniające magisterskie (inaczej studia II stopnia) prowadzone na wydziale Nauk Politycznych, są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością. Absolwent studiów II stopnia, po ukończeniu studiów zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej, co nie jest bez znaczenia na lokalnym rynku pracy.

Studia uzupełniające magisterskie trwają cztery semestry (2 lata). Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich (I stopnia). Ukończenie studiów uzupełniających magisterskich pozwala na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich (III stopnia) oraz studiach podyplomowych.

Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę między innymi w mediach, jednostkach administracji publicznej, rządowej lub samorządowej, a także w organach bezpieczeństwa państwa czy w prywatnym sektorze gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Programy studiów dostosowane są do najnowszych wydarzeń i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie praktycznego wykształcenia, czy też podniesienia dotychczasowych kwalifikacji.

Specjalności

Specjalność Administracja Rządowa i Samorządowa na kierunku Politologia jest kierowana w szczególności do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prawie administracyjnym oraz wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa. Nacisk położony jest na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, praktyki prawa administracyjnego (prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych), a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania.

Absolwent specjalności Administracja rządowa i samorządowa posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. W toku studiów uczelnia przygotowuje do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.

Specjalność ta została przygotowana z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. W toku studiów student zdobywa wiedzę na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu międzynarodowego, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, roli NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają wstąpienie i kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m. in.:

  • w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej;
  • jednostkach służbach porządku publicznego
  • w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów i kierowników służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej firmy. Studia są realizowane przez dostarczenie wiedzy w zakresie: tendencji i sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowań prawnych procesu kadrowego i działalności gospodarczej poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego, praktyki nowoczesnego zarządzania potencjałem ludzkim w ujęciu związanych z zarządzaniem kadrami w firmie, identyfikowanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem kadrami w firmach, zastosowań wybranych metod zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach firmy.
Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu menadżera personalnego i doradcy zawodowego oraz przygotowują do samodzielnego doskonalenia zawodowego.

Podstawowa problematyka studiów: rynek pracy i polityka rynku pracy, prawo pracy i aspekty prawne polityki kadrowej, prawo cywilne i gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, zarządzanie firmą, zabezpieczenie społeczne, zawodoznawstwo, strategia rozwoju firmy a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, budowa, wdrażanie i monitorowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, zarządzanie personelem, nowoczesny system wynagradzania, komunikacja w organizacji, nowe zadania i kompetencje służb personalnych, prawo i rynek pracy na tle doświadczeń europejskich. Zapewniamy. Specjalnie przygotowane materiały, dostęp do nowoczesnej literatury, spotkania z wybitnymi praktykami, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, dobrą organizację i miłą atmosferę studiów.

Program studiów tej specjalności ma charakter wszechstronny. Składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, wprowadzające, takie jak socjologia, psychologia, geografia polityczna i gospodarcza świata, ekonomia. Drugi, obszerniejszy to przedmioty politologiczne i historyczne – nauka o polityce, systemy polityczne państw, system polityczny RP, historia stosunków międzynarodowych, historia Polski XX w. czy historia doktryn politycznych. Trzeci, główny element programu stanowią przedmioty z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. Obejmują one wszystkie dziedziny i formy życia międzynarodowego tzn., międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne, politykę zagraniczną mocarstw, organizacje międzynarodowe, problematykę integracji europejskiej oraz problemy międzynarodowego prawa, publicznego, dyplomatycznego, konsularnego i handlowego. Wykłady są uzupełniane ćwiczeniami, których celem jest rozwinięcie u studentów praktycznych umiejętności potrzebnych do czynnego uczestnictwa w życiu międzynarodowym. Są wśród nich warsztaty public relations, technik negocjacyjnych, marketingu politycznego i protokołu dyplomatycznego.

Specjalność Ekonomia menadżerska na kierunku Politologia jest kierowana w szczególności do osób pragnących prowadzić własną działalność lub zatrudnionych jako menadżer, ekonomista, pracownik działu ekonomicznego w instytucjach rządowych i pozarządowych, strateg biznesowy czy doradca do spraw ekonomicznych.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prowadzeniu przedsiębiorstwa, decyzjach ekonomicznych, działaniach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Studenci uczą się nie tylko prowadzić przedsiębiorstwo ale również analizować dane ekonomiczne, przewidywać skutki podejmowanych decyzji ekonomicznych oraz minimalizować podstawowe ryzyka związane z działalnością gospodarczą.

 

Absolwent specjalności Ekonomia menadżerska posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomii menadżerskiej, działalności gospodarczej i zarządzania zasobami ludzkimi. W toku studiów uczelnia przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach jako menadżer, ekonomista, pracownik działu ekonomicznego w instytucjach rządowych i pozarządowych, strateg biznesowy czy doradca do spraw ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.

POZIOM

Studia II stopnia

CZAS TRWANIA

2 lata

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Magister

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny. Online

Co nas wyróżnia?

Real Time Online

Studiuj wykorzystując nowoczesne techniki kształcenia na odległość

e-dziekanat

Pobieraj i wysyłaj dokumenty do dziekanatu, bez wychodzeniaz domu na uczelnię

e-nauka

Korzystaj z możliwości sprawdzenia swojej wiedzy za pomocą platformy internetowej

e-learning

Jedną z form studiowania jest możliwość brania udziału w wykładach „na żywo” online

e-konsultacje

Omawiaj swoje wątpliwości z wykładowcami, bez konieczności przybycia na uczelnię

e-archiwum

Bądź na bieżąco! Jeśli nie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach, to w dowolnym dla siebie czasie możesz skorzystać z archiwum wykładów

Rekrutację, obsługę administracyjną i techniczną prowadzi PTEA WSZECHNICA w Krośnie

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: