WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

w Warszawie

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie to wyższa uczelnia niepubliczna, powstała w 2002 roku.

Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe, przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej m. in. w szkołach, jednostkach i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych i prywatnych.

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pedagogiki, psychologii, pomocy osobom niepełnosprawnym, rehabilitacji dzieci i dorosłych, doradztwa zawodowego oraz dziedzin dynamicznie rozwijających się naukowo i badawczo dotyczących autyzmu i różnorodnych terapii wspomagających rozwój osób dotkniętych chorobą. Ogromną wagę przykłada się nie tylko do eliminowania negatywnych przejawów życia społecznego, ale przede wszystkim do profilaktyki i zapobiegania wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych. Zdobyte w Uczelni wykształcenie przygotowuje absolwenta do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, psychologicznych, pracy z dziećmi na każdym etapie ich rozwoju. Misją Uczelni jest także jest kształcenie absolwentów z umiejętnościami interpersonalnymi, ludzi komunikatywnych, otwartych na wyzwania XXI wieku, kreatywnych, asertywnych i jednocześnie osób z dużą dozą empatii jako ważnej cechy przyszłego i obecnego pedagoga. Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych to osoba odważna, stawiająca czoła problemom współczesnego świata

STUDIA LICENCJACKIE

Administracja

Absolwent kierunku Administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji  państwa i społeczeństwa. Studia na kierunku Administracja przygotowują do podjęcia pracy w urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, urzędach obsługujących organy centralne i ministerstwa, urzędach wojewódzkich, służbach, inspekcjach i strażach, jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej (Izby  Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe), urzędach samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, administracji sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, administracji funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS), jednostkach samorządu gospodarczego, kancelariach prawnych i podatkowych, a także przedsiębiorstwach prywatnych oraz własnej działalność gospodarczej.

Specjalności

Absolwent specjalności Administracja skarbowa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania, w zakresie finansów publicznych, rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa pomocy publicznej, prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego. Posiada też podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki. Zna podstawowe problemy teorii i praktyki zarządzania publicznego, w tym zarządzania jakością.

Absolwent specjalności Administracja bezpieczeństwa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową ogólną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji.

Absolwent specjalności Administracja publiczna oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania.

Absolwent specjalności Ochrona danych osobowych będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej i niepublicznej – we wszystkich jednostkach przetwarzających dane osobowe. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ochrony danych osobowych wzrasta wraz ze zwiększeniem ich zakresu oraz masowym przetwarzaniem. W gospodarce opartej na wiedzy rośnie liczba miejsc pracy związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną.

Pedagogika

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pedagogiki, doradztwa zawodowego, edukacji obronnej czy pedagogiki kryminologicznej. Ogromną wagę przykłada się nie tylko do eliminowania negatywnych przejawów życia społecznego, ale przede wszystkim do profilaktyki i zapobiegania wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych.

Zdobyte w Uczelni wykształcenie przygotowuje absolwenta do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, psychologicznych, pracy z dziećmi i osobami dorosłymi na każdym etapie rozwoju. Misją Uczelni jest kształcenie Absolwentów z umiejętnościami interpersonalnymi, ludzi komunikatywnych, otwartych na wyzwania XXI wieku, kreatywnych, asertywnych i jednocześnie osób z dużą dozą empatii jako ważnej cechy przyszłego i obecnego pedagoga. Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie to osoba odważna, stawiająca czoła problemom współczesnego świata.

Specjalności

Studia pozwalają realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, prawa oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej czy stymulacji rozwoju dziecka. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego). Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Pozwala odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zrozumieć postępowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności w środowisku pracy.

Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia pracy wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Bada rozwój osobowości i temperamentu, wyjaśnia relacje międzyludzkie i wpływ emocji i motywacji na podejmowane przez nas działania. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć interesującą pracę w biznesie, administracji publicznej oraz polityce. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Studenci tej specjalności zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym.

Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły, akademickie biura karier, poradnie psychologiczno-pedagogiczne; instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego, centra integracji społecznej, centra pomocy rodzinie, państwowe i prywatne zakłady pracy w działach HR, szkoleń, kadrach, organizacje pozarządowe lub też rozpocząć własną działalność gospodarczą jako doradca, trener, coach kariery. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępczości, uwarunkowaniami działań przestępczych oraz prowadzeniem działalności prewencyjnej.

Absolwent posiada przygotowanie w zakresie pedagogiki, a także usystematyzowaną wiedzę o zjawiskach patologii społecznej, co pozwala mu na podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Absolwent ma również wiedzę na temat funkcjonowania różnych środowisk wychowawczych i zachodzących w nich problemach i sytuacjach kryminogennych oraz na temat funkcjonowania instytucji wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, a także o stosowaniu różnorodnych metod i technik w profilaktyce kryminologicznej. Absolwenci specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa znajdą zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Absolwent studiów o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne zdobywa wiedzę w zakresie procedur bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej, organizacji planów i programów przeciwdziałania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym, zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku.

Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z socjoterapią to niezwykle interesujący wybór, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp. Studia na Resocjalizacji z socjoterapią przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych np. w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach  i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Studia na kierunku Resocjalizacja pozwolą studentom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Studia w zakresie Resocjalizacji z socjoterapią, zgodnie z nowymi założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Studia w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo -wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Absolwent studiów Resocjalizacja z socjoterapią otrzyma kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Praca socjalna

Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez wyposażenie go wkompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Wybrane przedmioty z zakresu kierunku Praca socjalna  – studia I stopnia

 • Zabezpieczenie społeczne i system prawny pomocy
 • Patologie społecznej i interwencja kryzysowa
 • Diagnostyka potrzeb społecznych
 • Pomoc społeczna i jej programy
 • Elementy psychoterapii i socjoterapii
 • Wprowadzenie do organizacji usług socjalnych

Specjalności

Studia na specjalności asystent rodziny, dzięki wielu praktycznym zajęciom prowadzonym przez specjalistów, pozwalają zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności związane z pedagogiką społeczną i wychowawczą oraz psychologią i rozwojem osobowościowym. Studia przygotowują do podjęcia pracy zorientowanej na mediację i wsparcie rodziny. Po studiach możesz podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach społecznych.

Studia na specjalności Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Kierunek przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów pozwala zapoznać się z problematyką społeczną i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Przygotowują do profesjonalnej pracy z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.

Studia na kierunku Systemy wsparcia osoby starszej i niepełnosprawnej przygotują do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność dotyczącą opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

POZIOM

Studia I stopnia

CZAS TRWANIA

3 lata

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Licencjat

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny

STUDIA MAGISTERSKIE

Administracja

Absolwent kierunku Administracja drugiego stopnia posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa.

Specjalności

Specjalność: Ochrona danych osobowych absolwent oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym.

Specjalność: Administracja bezpieczeństwa absolwent oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową ogólną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji.

 

Specjalność: Administracja publiczna absolwent oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej.

Pedagogika

Specjalności

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności wobec wymagań edukacyjnych szkoły oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii i prawa oraz z zakresu edukacji zdrowotnej, diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego).

Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, pozwala na nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi daje możliwość poznania spójnej metody kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Człowiek w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowi, HR-owcy
i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – program studiów przygotowuje do podjęcia tych wyzwań. Specjalność pozwala bardzo szeroko myśleć o pracy w każdej niemal firmie w dowolnej branży, w tym przypadku głównie w szeroko rozumianej Oświacie. Dzięki wiedzy na temat kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych absolwenci mogą spełniać się w pracy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenera zewnętrznego czy menadżera działu personalnego. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy można zastosować w praktyce narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja  i selekcja, systemy wynagrodzeń, motywacji i oceniania pracowników. Jeszcze inną ścieżką jest consulting – czyli praca w firmach, które doradzają innymi podmiotom gospodarczym w obszarach związanych z zasobami ludzkimi.

Studia powstały jako odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz nowych stanowisk pracy. Studenci uczą się pomocy w określeniu potencjału zawodowego innych.

Uczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów. Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową, poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian, technik aktywnego poszukiwania pracy, wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery, wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta, kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.

Specjalność kierowana jest do osób pragnących zdobyć przygotowanie do wykonywania działalności praktycznej w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi w zakresie kryminologii, a także daje podstawy do rozpoczęcia kariery kuratora sądowego.

Absolwent studiów o specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa wyróżnia się wiedzą w zakresie kryminologii, psychologii sądowej, socjologii kryminologicznej, profilaktyki zachowań przestępczych, fenomenologii przestępczości, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego. Absolwent rozumie i potrafi wpłynąć na mechanizm psychologiczno-pedagogiczny dokonywania czynów przestępczych oraz powstawania patologii społecznych. Posiada wiedzę pozwalającą mu na interpretowanie zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych, co umożliwia mu podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Nabywa zarówno interdyscyplinarną wiedzę jak i praktyczne umiejętności. Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych.

Student tej specjalności zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Dysponuje również wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego i posiada umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych i krajowych. Absolwent kierunku to specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa.

POZIOM

Studia II stopnia

CZAS TRWANIA

2 lata

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Magister

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych, głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi, alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współczesnych technologii informacyjnych; podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia; zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej. Absolwent studiów jednolitych magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju; uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie koncepcji własnego rozwoju zawodowego.

W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej absolwent będzie przygotowany do pracy wymagającej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Będzie znał istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, posiądzie wiedzę o metodach i formach profesjonalnego, jak również osobistego doskonalenia się oraz autoewaluacji.

Dzięki studiom absolwent posiądzie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posługiwania się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, będzie także potrafił personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, profesjonalnie posługiwać się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, a ponadto właściwie reagować na problemy dziecka z rodzin dysfunkcyjnych i dziecka krzywdzonego. Absolwent umie także negocjacyjnie rozwiązywać problemy wychowawcze oraz wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole.

Absolwenta studiów jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna cechuje przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi absolwentowi zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, w tym szczególnie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykaże się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, nauk o komunikacji i współczesnych koncepcji pedagogicznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiadać będzie poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Absolwent posiadać będzie umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędzie orientację w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Pedagogika specjalna

Specjalności

Studia na specjalności Spektrum autyzmu przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej  z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno- terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno–Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami autyzmu. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera (spektrum autyzmu). Student zdobywa wieloaspektową i wieloprofilową wiedzę dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym. Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy. Praktyki zawodowe umożliwiają nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach. Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.

Studia na specjalności Oligofrenopedagogika przygotowują studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie studentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjnorewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością),domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Studenci zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia umożliwią uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, przygotują do pracy w charakterze nauczyciela specjalnego, ucznia niepełnosprawnego w szkole integracyjnej lub specjalnej, nauczą, w jaki sposób pracować z uczniami z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Doświadczona kadra wykładowców z wieloletnią praktyką pedagogiczną, nowoczesne metody dydaktyczne i program studiów nakierowany na pogłębienie umiejętności to najważniejsze zalety naszych studiów.

 

Studia na specjalności Surdopedagogika przeznaczone są dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi ( słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki, rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących). Nauczyciel surdopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla słabosłyszących i niesłyszących; w szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznyc

Studia na specjalności Tyflopedagogika przeznaczone są dla studentów chcących uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu. Nauczyciel tyflopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących, i niewidomych; w szkolnictwie integracyjnym, w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.ch.

Psychologia

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkiego umysłu, zachowania i procesów poznawczych. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy nauk przyrodniczych i społecznych, w celu lepszego zrozumienia człowieka oraz jego reakcji na różne bodźce i sytuacje.

Głównym celem psychologii jest odkrywanie i wyjaśnianie różnych aspektów ludzkiego zachowania, takich jak myślenie, emocje, motywacje, uczenie się, rozwój osobisty, funkcjonowanie społeczne oraz zdrowie psychiczne. Psychologia opiera się na naukowych metodach badawczych, co pozwala na uzyskanie rzetelnych i powtarzalnych wyników, co z kolei pozwala na wyciąganie wniosków i formułowanie teorii.

Kierunek psychologia jest niezwykle wszechstronny i pozwala na wybór różnych specjalizacji, takich jak psychologia kliniczna, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia poznawcza, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacyjna czy psychologia zdrowia. Każda z tych specjalizacji koncentruje się na innym obszarze ludzkiego życia i zachowania.

Studia na kierunku psychologia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Studenci uczą się o różnych teoriach psychologicznych, historycznych kontekstach i metodach badawczych. Mają również możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego, np. poprzez praktyki w placówkach terapeutycznych, badawczych lub instytucjach społecznych.

Psychologia ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak zdrowie, edukacja, biznes, sport, media, marketing i wiele innych. Psycholodzy mogą pracować jako terapeuci, doradcy, badacze, trenerzy, konsultanci, nauczyciele czy w ramach pracy socjalnej.

Specjalności

Psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej z psychoterapią zajmuje się diagnozowaniem i terapią różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz emocjonalnych, służących wspieraniu człowieka w uzyskaniu zdrowia psychicznego i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym.

Opis specjalności

Specjalność Psychologia kliniczna z psychoterapią koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychiki człowieka chorego oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych na wszystkich etapach życia człowieka. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji niezbędnych do pracy z osobami z problemami klinicznymi obejmującymi dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi starszych, borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, somatycznymi lub znajdującymi się w stanie kryzysu psychicznego. Specjalność Psychologia kliniczna z psychoterapią zgłębia zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym, procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka oraz ich wpływ na interakcje z innymi ludźmi.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chcą pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym oraz udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni wyróżniać się gotowością do rozwijania zdolności interpersonalnych, które pozwolą im na uważność w stosunku do klientów i pacjentów.

Program kształcenia

Program specjalności koncentruje się na kluczowych, z punktu widzenia udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej, obszaru psychopatologii, strategiach z obszaru psychoprofilaktyki, interwencji kryzysowej, w tym pracy z osobami uzależnionymi, psychoterapii, podstaw psychiatrii, neuropsychologii klinicznej, seksuologii klinicznej oraz rehabilitacji psychologicznej. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy- psychologowie pracujący w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego, w tym psychoterapeuci, seksuolodzy, psychiatrzy,terapeuci uzależnień, specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy oraz inni specjaliści pracujący w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych do pracy z pacjentem, klientem.

Absolwent psychologii klinicznej z psychoterapią

Absolwent Psychologii klinicznej z psychoterapią posiada wiedzę i kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent psychologii klinicznej z psychoterapią może pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe zaburzenia somatyczne.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.:

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego)
 • Centra zdrowia psychicznego
 • Przychodnie, kliniki i szpitale psychiatryczne
 • Przychodnie i kliniki medycyny somatycznej
 • Ośrodki psychoterapii
 • Ośrodki interwencji kryzysowej
 • Ośrodki rehabilitacji
 • Poradnie młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie i partnerskie
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie)
 • Placówki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne
 • Sądownictwo i więziennictwo
 • Instytucje pomocy i opieki społecznej
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w krytycznych sytuacjach życiowych
 • Stowarzyszenia i Fundacje specjalizujące się we wsparciu zdrowia psychicznego – realizujące programy pomocy psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego
 • Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego

Psycholog wspierania rozwoju to specjalista, który pomaga ludziom osiągnąć pełen potencjał poprzez radzenie sobie z wyzwaniami życiowymi, rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych oraz budowanie zdrowych relacji w dążeniu do osobistego i emocjonalnego dobrostanu.

Opis specjalności

Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej człowieka w całym cyklu życia. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwoju. Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu obszarów wspomagania dzieci i młodzieży, wspomagania osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym, jak również w obszarze psychogerontologii.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się rozwojem psychologicznym człowieka i zamierzają pracować z ludźmi w celu wspomagania ich procesu rozwojowego na poszczególnym etapie życia. Adresatami powyższej specjalności są zarówno osoby rozpoczynające studia na kierunku psychologia, jak również absolwenci innych kierunków takich jak np. pedagogika czy kierunki medyczne.

Program kształcenia.

Program specjalności skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wspomagania rozwoju lub podnoszeniu jakości życia w wybranym obszarze funkcjonowania człowieka. Aspekt praktyczny specjalności Psychologia wspomagania rozwoju człowieka dotyczy kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, jak również osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego w obszarach potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych, trudności adaptacyjnych, kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy-psychologowie pracujący w obszarze psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii zdrowia, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rozwoju psychoseksualnego i edukacji seksualnej, psychologii jakości życia, a także psychologii starzenia się i starości, psychogerontologii.

Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka.

Absolwent Psychologii wspomagania rozwoju człowieka posiada wiedzę i kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka może pracować jako psycholog zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami dorosłymi.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.:

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego)
 • Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie rodzinne
 • Poradnie psychologiczne
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne)
 • Instytucje doradztwa zawodowego
 • Instytucje pomocy społecznej
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych
 • Placówki pomocowe i ośrodki związane z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży
 • Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne
 • Instytucje i organizacje wspierające osoby starsze
 • Uniwersytety trzeciego wieku
 • Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się wspomaganiem rozwoju człowieka na poszczególnych etapach życia
 • Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego

Psycholog społeczny to osoba specjalizująca się w badaniu relacji międzyludzkich, wpływu społecznego na zachowanie oraz procesów społecznych, mających na celu zrozumienie w jaki sposób społeczeństwo kształtuje myśli, uczucia i działania człowieka.

Opis specjalności

Specjalność Psychologia społeczna pozwala na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie zachowań jednostek, a także grup społecznych, które dają możliwość zrozumienia powiązań i procesów zachodzących między nimi. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętne kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, czy też prowadzenie mediacji. Psychologia społeczna bada wpływ innych ludzi na myślenie, uczucia i zachowanie danej jednostki, mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesów poznania i postrzegania społecznego.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii perswazji i wpływu społecznego, psychologii środowiskowej, konfliktów społecznych oraz wybranych aspektów społecznych pracy człowieka (zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kryzysowym czy podejmowaniem decyzji). Specjalność psychologia społeczna obejmuje także zachowania konsumenckie, działania reklamowe, marketing itp.

Program kształcenia

Program kształcenia specjalności Psychologia społeczna skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii podejmowania decyzji, psychologia wywierania wpływu, psychologia konfliktu, agresji i przemocy, aspektów konsultacji psychologicznych w obszarach społecznych i mediacji, zarządzania zasobami ludzkimi itp. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy, specjaliści z zakresu psychologii społecznej w takich dziedzinach jak zachowania psychospołeczne, motywowanie ludzi i podejmowanie interwencji psychospołecznych, funkcjonowania organizacji w kontekście aspektów społecznych.

Absolwent Psychologii społecznej. Absolwenci nabywają kompetencje psychologiczne niezbędne w dziedzinach zawodowych związanych z życiem społecznym (zwalczanie stresu i utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (trening interpersonalnych, asertywność i autopromocja), kierowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie konfliktami interpersonalnymi).

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.:

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego)
 • Instytucje publiczne, państwowe i samorządowe
 • Instytucje specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych
 • Ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie
 • Ośrodki zajmujące się pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami
 • Służby (Policja, ABW i inne)
 • Zakłady karne i poprawcze
 • Firmy, korporacje i organizacje międzynarodowe (dział: marketingu i reklamy )
 • Psycholog-specjalista do spraw rekrutacji i zatrudnienia w sektorze HR
 • Centra badań społecznych i marketingowych
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie psychologiczne
 • Poradnie specjalistyczne
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące programy społeczne
 • Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży

Psycholog dzieci i młodzieży to specjalista zajmujący się badaniem, diagnozowaniem i wspieraniem emocjonalnego, społecznego oraz psychologicznego rozwoju dzieci i nastolatków. Pomaga im radzić sobie z trudnościami, kształtować zdrowe nawyki emocjonalne oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym. 

Opis specjalności

Specjalność Psychologia dzieci i młodzieży koncentruje się na zagadnieniach dotyczących biologicznych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego oraz planowania terapii zaburzeń rozwojowych. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych z rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży, prawidłowości rozwoju kompetencji szkolnych oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie.
Specjalność Psychologia dzieci i młodzieży zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu stymulowania rozwoju jak i w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa jak i dorastania. 

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się rozwojem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz chcą udzielać profesjonalnej pomocy psychologicznej dedykowanej do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/ rodzin, którzy wymagają holistycznej pomocy psychologicznej. Specjalność psychologia dzieci i młodzieży skierowana jest także do asystentów, kuratorów rodzinnych, pracowników opieki społecznej, pracowników merytorycznych domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ośrodków szkolno- wychowawczych. 

Program kształcenia

Program kształcenia specjalności Psychologia dzieci i młodzieży skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, specyfiki zaburzeń w poszczególnych okresach rozwojowych, psychologii osobowości, metod wspierania rozwoju dziecka, diagnozy dzieci i młodzieży w sferze emocjonalnej, poznawczej, psychologii stresu, traumy i kryzysu. Aspekt praktyczny specjalności dotyczy kompetencji związanych z procesem diagnozy psychologicznej, umiejętnością dostosowania odpowiedniej formy terapii psychologicznej do zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych występujących u dzieci i młodzieży.

Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy – psychologowie- diagności i terapeuci pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, także w zakresie diagnozy predyspozycji zawodowych młodzieży. 

Absolwent psychologii dzieci i młodzieży

Absolwent  Psychologii dzieci i młodzieży posiada wiedzę i  kompetencje z zakresu współczesnych problemów w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń rozwoju kompetencji szkolnych, problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, działań profilaktycznych oraz terapeutycznych i wspierających. Absolwent psychologii dzieci i młodzieży może pracować jako psycholog szkolny.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.: 

 • Szkoły i przedszkola jako psycholog szkolny ( warunek: przygotowanie pedagogiczne) 
 • Instytucje oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze  
 • Placówki socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne 
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
 • Poradnie rodzinne 
 • Poradnie psychologiczne 
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne) 
 • Instytucje doradztwa zawodowego 
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych 
 • Placówki pomocowe i ośrodki związane z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży 
 • Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne 
 • Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się rozwojem dzieci i młodzieży 
 • Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży 

Uwaga! Oferta specjalna

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po kierunkach: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne oraz nauk o zdrowiu – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów (na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim (od 7 semestru).

Dofinansowanie

Wysokość czesnego za semestr wynosi 2 500 zł. Studenci, którzy podpiszą umowę do 30 października 2023r. mogą skorzystać z dofinasowania w postaci bonu edukacyjnego w kwocie 100 zł (jednorazowo).

POZIOM

Magisterskie

CZAS TRWANIA

5 lat

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Magister

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny

Co nas wyróżnia?

Real Time Online

Studiuj wykorzystując nowoczesne techniki kształcenia na odległość

e-dziekanat

Pobieraj i wysyłaj dokumenty do dziekanatu, bez wychodzeniaz domu na uczelnię

e-nauka

Korzystaj z możliwości sprawdzenia swojej wiedzy za pomocą platformy internetowej

e-learning

Jedną z form studiowania jest możliwość brania udziału w wykładach „na żywo” online

e-konsultacje

Omawiaj swoje wątpliwości z wykładowcami, bez konieczności przybycia na uczelnię

e-archiwum

Bądź na bieżąco! Jeśli nie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach, to w dowolnym dla siebie czasie możesz skorzystać z archiwum wykładów

Rekrutację, obsługę administracyjną i techniczną prowadzi PTEA WSZECHNICA w Krośnie

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: