STUDIA LICENCJACKIE

studia pierwszego stopnia

w Akademii Nauk Stosowanych

we Wrocławiu

POZIOM

Studia I stopnia

CZAS TRWANIA

3 lata

JĘZYK

Polski

Ukraiński

UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Wyższy

UZYSKANY TYTUŁ

Licencjat

TRYB

Stacjonarny

Niestacjonarny

KIERUNKI STUDIÓW

Administracja

Studia I stopnia na kierunku Administracja przygotowują absolwenta do pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Nauka na tym kierunku  gruntuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, wyrabia w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi styka się student w przyszłej  pracy zawodowej.

Specjalności

Administracja rządowa i samorządowa – program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

Administracja celno-skarbowa – specjalność dla osób znajdujących zatrudnienie w izbach administracji skarbowej oraz jako funkcjonariusze pełniący służbę w aparacie fiskalnym państwa. Przedmioty realizowane w trakcie studiów pozwalają profesjonalnie przygotować naszych absolwentów do pracy wymagającej rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Bezpieczeństwo narodowe

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, jak również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach.

Studia  mają  charakter  interdyscyplinarny i przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej i innych jednostkach działających na rzecz bezpieczeństwa, w tym w więziennictwie czy lotnictwie. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem obywateli  i zwalczaniem terroryzmu oraz zarządzaniem kryzysowym. 

Specjalności

Administracja rządowa i samorządowa – program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

Administracja rządowa i samorządowa – program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi – specjalność skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji. 

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS – Safety Management System) – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w zarządzaniu i obsłudze ruchu lotniczego

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi – specjalność dla osób przygotowujących się do pracy w operowaniu systemami z  wykorzystaniem dronów – bezzałogowych statków powietrznych.  

Politologia

Studia na kierunku politologia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk politycznych, społecznych, międzynarodowych, medialnych i biznesowych.

Rozwijają kompetencje i predyspozycje do pracy w wielu obszarach. Absolwenci uzyskują przygotowanie m.in. z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, zarządzania, mediów, publicystyki, ekonomii. W programie studiów I stopnia są również przedmioty z zakresu geografii, historii i administracji. Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę wykładowców o dużych kompetencjach praktycznych, uzyskanych w czasie pracy zawodowej m.in. w instytucjach międzynarodowych, dyplomacji, mediach, administracji publicznej, instytucjach eksperckich i certyfikujących. Absolwenci studiów politologicznych w Akademii Nauk Stosowanych znajdują zatrudnienie m.in. w szeroko rozumianej dyplomacji – instytucjach dyplomatycznych,  mediach i instytucjach międzynarodowych.  

Specjalności

Dyplomacja i polityka międzynarodowa – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w dyplomacji i szeroko rozumianej polityce międzynarodowej.  Studia umożliwiają zatrudnienie w jednostkach krajowych, które współpracują z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w placówkach dyplomatycznych, w stowarzyszeniach oraz fundacjach.

Dziennikarstwo – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w  zawodach związanych z mediami i  szeroko rozumianą komunikacją społeczną tj.:  zarządzanie wizerunkiem, zarządzanie mediami społecznościowymi, komunikowanie międzykulturowe. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w radiu, prasie, czy telewizji, dają możliwość poznania najnowszej historii ze szczególnym uwzględnieniem przemian o charakterze społecznym, politycznym i medialnym.

Co nas wyróżnia?

Real Time Online

Studiuj wykorzystując
nowoczesne techniki
kształcenia na odległość

e-dziekanat

Pobieraj i wysyłaj dokumenty
do dziekanatu, bez wychodzenia
z domu na uczelnię

e-nauka

Korzystaj z możliwości
sprawdzenia swojej wiedzy
za pomocą platformy
internetowej

e-learning

Jedną z form studiowania jest
możliwość brania udziału
w wykładach „na żywo” online

e-konsultacje

Omawiaj swoje wątpliwości
z wykładowcami, bez
konieczności przybycia na
uczelnię

e-archiwum

Bądź na bieżąco! Jeśli nie
będziesz mógł uczestniczyć
w zajęciach, to w dowolnym
dla siebie czasie możesz
skorzystać z archiwum
wykładów

REKRUTACJA

Rekrutację, obsługę administracyjną i techniczną prowadzi PTEA WSZECHNICA w Krośnie

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: 

DODATKI - PRZEGLĄD OFERT

STUDIA LICENCJACKIE

Administracja

Administracja rządowa i samorządowa

Administracja celno-skarbowa

Bezpieczeństwo narodowe

Zarządzanie obronnością państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymii

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

Politologia

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

Dziennikarstwo

Administracja publiczna

Polityka bezpieczeństwa państwa

Stosunki międzynarodowe

Pedagogika (*)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją
kryzysową

Zarządzanie (*)

Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaz terapią pedagogiczną

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Administracja

Administracja skarbowa

Administracja bezpieczeństwa

Administracja publiczna

Ochrona danych osobowych

Dietetyka (*)

Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Praca Socjalna

Asystent rodziny

Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

Politologia

Administracja Rządowa i Samorządowa

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Ekonomia menedżerska

STUDIA MAGISTERSKIE

Bezpieczeństwo narodowe

Zarządzanie obronnością państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymii

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

Politologia

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

Dziennikarstwo

Administracja publiczna

Polityka bezpieczeństwa państwa

Stosunki międzynarodowe

Pedagogika (*)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaz terapią pedagogiczną

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Prawo

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Prawo międzynarodowe

Prawo Unii Europejskiej

Studium Prawa Amerykańskiego

Prawo pracy

Administracja

Administracja skarbowa

Administracja bezpieczeństwa

Administracja publiczna

Ochrona danych osobowych

Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Asystent rodziny

Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika Specjalna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Resocjalizacja z socjoterapią

Pedagogika Specjalna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Politologia

Administracja Rządowa i Samorządowa

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Ekonomia menedżerska