STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia w ramach oferowanych studiów podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanych form kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Miejsce odbywania zajęć: KROSNO – RZESZÓW – MIELEC.

Rekrutacja na wszystkie formy studiów objętych ofertą prowadzona jest przez cały rok.

Podstawowa edycja studiów podyplomowych w danym roku akademickim rozpoczyna się 1 października br.

W przypadku znacznego zainteresowania wybranymi kierunkami studiów podyplomowych możliwe jest zorganizowanie edycji uzupełniającej, rozpoczynającej się 1 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe podejmowana jest w oparciu o pozytywną weryfikację złożonych dokumentów i potwierdzona zawartą umową o kształcenie. W przypadku studiów podyplomowych LOGOPEDIA dodatkowym kryterium weryfikacyjnym jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia braku zaburzeń mowy kandydata na studia podyplomowe.

Przyjęcie na studia podyplomowe wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1. - Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
  2. - Umowa studenta studiów podyplomowych,
  3. - Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  4. - Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
KIERUNKI PEDAGOGICZNE
LpNazwa kierunkuSemestryCzesne za semestr
1Andragogika21 200,00 zł.
2Andragogika31 000,00 zł.
3Biologia w szkole31 000,00 zł.
4Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole31 000,00 zł.
5Chemia w szkole31 000,00 zł.
6Coaching i tutoring w szkole21 750,00 zł.
7Doradztwo zawodowe31 000,00 zł.
8Dydaktyka języka obcego - język angielski31 000,00 zł.
9Dydaktyka języka obcego - język niemiecki31 000,00 zł.
10Edukacja dla bezpieczeństwa31 000,00 zł.
11Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu31 200,00 zł.
12Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)31 200,00 zł.
13Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)31 200,00 zł.
14Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31 200,00 zł.
15Edukacja włączająca31 200,00 zł.
16Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia21 000,00 zł.
17Etyka w szkole31 000,00 zł.
18Filozofia w szkole31 000,00 zł.
19Fizyka w szkole31 000,00 zł.
20Geografia w szkole31 000,00 zł.
21Gerontologia i opieka nad osobami starszymi21 200,00 zł.
22Historia w szkole31 000,00 zł.
23Informatyka z programowaniem w szkole31 000,00 zł.
24Język polski w szkole31 000,00 zł.
25Logistyka w szkole31 000,00 zł.
 26 Logopedia ogólna 31 300,00 zł.
 27 Logopedia kliniczna 41 300,00 zł.
 28 Matematyka w szkole 31 000,00 zł.
29Muzyka w szkole31 000,00 zł.
30Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego31 000,00 zł.
31Pedagogika leczniczo-terapeutyczna31 200,00 zł.
32Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)31 200,00 zł.
33Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną31 300,00 zł.
34Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31 000,00 zł.
35Pedagogika środowiskowa31 000,00 zł.
36Pedagogika resocjalizacyjna31 200,00 zł.
37Pedagogika sztuki - plastyka w szkole31 000,00 zł.
38Przedsiębiorczość w szkole31 000,00 zł.
39Przygotowanie pedagogiczne31 000,00 zł.
40Przyroda w szkole31 000,00 zł.
41Socjoterapia31 000,00 zł.
42Technika w szkole31 000,00 zł.
43Terapia rodzin31 000,00 zł.
44Trener w oświacie21 200,00 zł.
45Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski31 000,00 zł.
46Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki31 000,00 zł.
47Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31 200,00 zł.
48Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31 300,00 zł.
49Wiedza o społeczeństwie31 000,00 zł.
50Wychowanie do życia w rodzinie31 000,00 zł.
51Wychowanie fizyczne w szkole31 000,00 zł.
52Zarządzanie w oświacie21 200,00 zł.
KIERUNKI ADMINISTRACYJNE
LpNazwa kierunkuSemestryCzesne za semestr
53Administracja publiczna21 200,00 zł.
54E-administracja21 200,00 zł.
55Kontrola zarządcza21 200,00 zł.
56Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21 200,00 zł.
57Samorząd terytorialny21 200,00 zł.
KIERUNKI POZOSTAŁE
LpNazwa kierunkuSemestryCzesne za semestr
58Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21 200,00 zł.
59Dietetyka i poradnictwo żywieniowe21 200,00 zł.
60Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21 200,00 zł.
61Logistyka21 200,00 zł.
62Organizacja pomocy społecznej21 200,00 zł.
63Prawo zamówień publicznych21 200,00 zł.
64Rolnictwo21 200,00 zł.
65Trener umiejętności społecznych21 200,00 zł.
66Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21 200,00 zł.
67Zarządzanie w biznesie21 200,00 zł.
68Zarządzanie w ochronie zdrowia21 200,00 zł.
69Zarządzanie zasobami ludzkimi21 200,00 zł.

Szczegółowe informacje dot. zniżek w opłatach czesnego w danym roku akademickim określone są w Zarządzeniach władz uczelni.

Rekrutacja na wszystkie formy studiów objętych ofertą prowadzona jest przez cały rok.

Podstawowa edycja studiów podyplomowych w danym roku akademickim rozpoczyna się 1 października br.

W przypadku znacznego zainteresowania wybranymi kierunkami studiów podyplomowych możliwe jest zorganizowanie edycji uzupełniającej, rozpoczynającej się 1 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe podejmowana jest w oparciu o pozytywną weryfikację złożonych dokumentów i potwierdzona zawartą umową o kształcenie. W przypadku studiów podyplomowych LOGOPEDIA dodatkowym kryterium weryfikacyjnym jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia braku zaburzeń mowy kandydata na studia podyplomowe.

Przyjęcie na studia podyplomowe wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1. – Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
  2. – Umowa studenta studiów podyplomowych,
  3. – Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  4. – Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
KIERUNKI PEDAGOGICZNE
LpNazwa kierunkuSemestryCzesne za semestr
1Andragogika21200 zł.
2Andragogika31000 zł.
3Biologia w szkole31000 zł.
4Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole31000 zł.
5Chemia w szkole31000 zł.
6Coaching i tutoring w szkole21750 zł.
7Doradztwo zawodowe31000 zł.
8Dydaktyka języka obcego – język angielski31000 zł.
9Dydaktyka języka obcego – język niemiecki31000 zł.
10Edukacja dla bezpieczeństwa31000 zł.
11Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu31200 zł.
12Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)31200 zł.
13Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)31200 zł.
14Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31200 zł.
15Edukacja włączająca31200 zł.
16Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia21000 zł.
17Etyka w szkole31000 zł.
18Filozofia w szkole31000 zł.
19Fizyka w szkole31000 zł.
20Geografia w szkole31000 zł.
21Gerontologia i opieka nad osobami starszymi21200 zł.
22Historia w szkole31000 zł.
23Informatyka z programowaniem w szkole31000 zł.
24Język polski w szkole31000 zł.
25Logistyka w szkole31000 zł.
 26 Logopedia ogólna 31300 zł.
 27 Logopedia kliniczna 41300 zł.
 28 Matematyka w szkole 31000 zł.
29Muzyka w szkole31000 zł.
30Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego31000 zł.
31Pedagogika leczniczo-terapeutyczna31200 zł.
32Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)31200 zł.
33Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną31300 zł.
34Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31000 zł.
35Pedagogika środowiskowa31000 zł.
36Pedagogika resocjalizacyjna31200 zł.
37Pedagogika sztuki – plastyka w szkole31000 zł.
38Przedsiębiorczość w szkole31000 zł.
39Przygotowanie pedagogiczne31000 zł.
40Przyroda w szkole31000 zł.
41Socjoterapia31000 zł.
42Technika w szkole31000 zł.
43Terapia rodzin31000 zł.
44Trener w oświacie21200 zł.
45Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski31000 zł.
46Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki31000 zł.
47Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31200 zł.
48Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną3 1300zł
49Wiedza o społeczeństwie31000zł.
50Wychowanie do życia w rodzinie31000 zł.
51Wychowanie fizyczne w szkole31000 zł.
52Zarządzanie w oświacie21200 zł.
KIERUNKI ADMINISTRACYJNE
LpNazwa kierunkuSemestryCzesne za semestr
53Administracja publiczna21200 zł.
54E-administracja21200 zł.
55Kontrola zarządcza21200 zł.
56Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21200 zł.
57Samorząd terytorialny21200 zł.
KIERUNKI POZOSTAŁE
LpNazwa kierunkuSemestryCzesne za semestr
58Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21200 zł.
59Dietetyka i poradnictwo żywieniowe21200 zł.
60Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21200 zł.
61Logistyka21200 zł.
62Organizacja pomocy społecznej21200 zł.
63Prawo zamówień publicznych21200 zł.
64Rolnictwo21200 zł.
65Trener umiejętności społecznych21200 zł.
66Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21200 zł.
67Zarządzanie w biznesie21200 zł.
68Zarządzanie w ochronie zdrowia21200 zł.
69Zarządzanie zasobami ludzkimi21200 zł.

 

Szczegółowe informacje dot. zniżek w opłatach czesnego w danym roku akademickim określone są w Zarządzeniach władz uczelni.

Prosimy o zarejestrowanie się w panelu kandydata na studia podyplomowe.
Zarejestrowanie pozwoli na pobranie źródłowych dokumentów rekrutacyjnych
oraz usprawni wzajemną komunikację i wymianę informacji.

 

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: 

Podpisanie umowy o kształcenie następuje podczas wizyty w siedzibie
PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie
lub w siedzibie punktów konsultacyjno-rekrutacyjnych
na terenie Rzeszowa i Mielca

Lokalizacja zajęć stacjonarnych: KROSNO, RZESZÓW, MIELEC