STUDIA PODYPLOMOWE

PO KURSIE KWALIFIKACYJNYM

Studia podyplomowe po kursie kwalifikacyjnym – tzw. uzupełniające (1-semestralne), skierowane są do osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne wg programów MEN w stosownym zakresie.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęcie na studia podyplomowe uzupełniające mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym: licencjackich, inżynierskich, magisterskich i świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego w odpowiednim zakresie.

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Zgłoszenia on-line

Wymagane dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy
(przesyłamy na wskazany w zgłoszeniu on-line adres e-mail),
2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w odpowiednim zakresie,
3. Świadectwo przygotowania pedagogicznego,
4. Dowód opłaty wpisowej (nr konta w umowie),
5. Dwa egzemplarze umowy (wzór umowy przesyłamy na wskazany w zgłoszeniu on-line adres e-mail).

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek basenu) lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka:

ODN WSZECHNICA, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno.

Opłaty za studia

Opłaty za studia (w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych) należy dokonywać na rachunek bankowy właściwej uczelni z dopiskiem (kierunek studiów).

System wpłat: semestralny, opłaty semestralne można dzielić na raty.
 

Lokalizacja zajęć stacjonarnych

Zajęcia stacjonarne ujęte w programie studiów podyplomowych realizowane będą w lokalizacjach:

KROSNO – RZESZÓW – MIELEC

KIERUNKI
STUDIÓW POYPLOMOWYCH
po kursie kwalifikacyjnym

Adresaci:
Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych i psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym), które jednocześnie ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z podejmowanymi studiami podyplomowymi uzupełniającymi.

Cele:
Poszerzenie i podniesienie posiadanych kwalifikacji.

Ramowy program:

 • 1. Praca z uczniem z autyzmem
 • 2. Wprowadzenie do surdopedagogiki
 • 3. Wprowadzenie do tyflopedagogiki
 • 4. Wprowadzenie do logopedii
 • 5. Wprowadzenie do pedagogiki terapeutycznej
 • 6. Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • 7. Wczesne wspomaganie rozwoju
 • 8. Trening twórczości
 • 9. Trening zabawy
 • 10. Trening komunikacji – współpraca ze środowiskiem
 • 11. Projekt edukacyjny
 • 12. Praktyka


Czas trwania:
1 semestr (213 godzin).

Adresaci:
Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych i psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym), które jednocześnie ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z podejmowanymi studiami podyplomowymi uzupełniającymi.

Cele:
Poszerzenie i podniesienie posiadanych kwalifikacji.

Ramowy program:

 • 1. Diagnoza indywidualna i środowiskowa
 • 2. Diagnoza i terapia specyficznych trudności
 • 3. Praca z dziećmi o różnych dysfunkcjach
 • 4. Logopedia z emisją głosu
 • 5. Socjoterapia
 • 6. Komunikacja interpersonalna
 • 7. Metody aktywne
 • 8. Projekt edukacyjny
 • 9. Praktyka


Czas trwania:
1 semestr (150 godzin).