PTEA WSZECHNICA JEST

 

AKREDYTOWANYM OPERATOREM EGZAMINACYJNYM ICVC.

 

[link do AKREDYTACJI ICVC]

 

 

Potwierdzamy kwalifikacje dla ponad 60 zawodów z różnych branż i obszarów zawodowych.

Certyfikowani Egzaminatorzy ICVC są do Państwa dyspozycji i służą swoim wieloletnim doświadczeniem i profesjonalizmem.

ICVC

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ

pexels-photo-630839

ADMINISTRACJA
I USŁUGI

woman-hand-desk-office (1)

RACHUNKOWOŚĆ
I KADRY

pexels-photo-872957 (1)

SPEDYCJA
I TRANSPORT

young-people-1445300_1280 (1)

EDUKACJA OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZA

ECDL

TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE

knowledge-1052011_1280

GASTRONOMIA

ICVC DIGCOMP

1.     Potwierdza umiejętność korzystania z informacji i z danych

2.     Jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC DIGCOMP weryfikujący ich kompetencje:

2.1     Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

2.2      Ocena danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, porównywanie i krytyczna ocena wiarygodności oraz rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, interpretacja i krytyczna ocena danych, informacji i treści cyfrowych.

 

2.3      Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi Organizowanie, przechowywanie oraz odnajdywanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych. Organizowanie i przetwarzanie ich w ustrukturyzowanym środowisku.

1.     Potwierdza umiejętności  komunikacji  w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja oraz uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.

2.     Jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC DIGCOMP weryfikujący ich Kompetencje:

2.1.     Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych Interakcja poprzez wykorzystanie różnego rodzaju technologii cyfrowych oraz rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej dla danego kontekstu.

2.2      Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych Umiejętność dzielenia się z innymi osobami danymi, informacjami i treściami cyfrowymi poprzez użycie odpowiednich technologii cyfrowych. Umiejętność działania jako pośrednik w przekazywaniu informacji, umiejętność stosowania odnośników i przypisów.

2.3      Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych Uczestniczenie w życiu społecznym poprzez wykorzystanie publicznych i prywatnych usług cyfrowych. Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i działań obywatelskich poprzez odpowiednie technologie cyfrowe.

2.4     Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych Wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych w trakcie współpracy oraz do wspólnego budowania i tworzenia wiedzy oraz treści.

2.5     Netykieta Świadomość norm zachowań oraz właściwe postępowanie (know-how) podczas wykorzystywaniu technologii cyfrowych i interakcji w środowisku cyfrowym. Dostosowywanie strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.

 

2.6     2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową Umiejętność tworzenia i zarządzania jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi, umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność zarządzania danymi wytworzonymi przy użyciu różnych cyfrowych narzędzi, środowisk i usług

ADMINISTRACJA I USŁUGI

Certyfikat ICVC/AD 20001.22 Analityk danych w obszarze zarządzania odpadami i recyklingu

 Potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ AD 20001.22  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Analityka danych w obszarze zarządzania odpadami i recyklingu, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca klasyfikacji odpadów
 2. Znajomość podstawowych wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami
 3. Wiedza w zakresie zarządzania poszczególnymi frakcjami odpadów komunalnych
 4. Znajomość przepisów prawnych w zakresie ewidencji odpadów
 5. Wiedza w zakresie sprawozdawczości odpadów
 6. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 7. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 8. Umiejętność tworzenia nowych rekordów i edytowania istniejących
 9. Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego
 10. Umiejętność tworzenia i edytowania baz danych w arkuszu kalkulacyjnym, w tym tabel przestawnych
 11. Wiedza na temat zarządzania danymi w komputerze
 12. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/AK 20002.10 Animator kultury 

– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

Certyfikat ICVC/AK 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Kultury, m.in, takie jak:

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11.  Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą

 Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Treść akordeonu