PTEA  WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie jest

certyfikowanym laboratorium ECDL

w którym mogą odbywać się egzaminy na

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Egzaminy mogą być przeprowadzane w siedzibie PTEA WSZECHNICA w Krośnie
lub w każdej innej  lokalizacji według życzeń zleceniodawcy.

 

ZAKRES PROWADZONYCH EGZAMINÓW ECDL

Moduły BASE

OPIS MODUŁU:

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z komputerów, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Znajomość kluczowych zagadnień związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK), komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem;

• Umiejętność uruchamiania i wyłączania komputera;

• Efektywną pracę na komputerze przy użyciu ikon i okien;

• Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystania z wbudowanej pomocy;

• Umiejętność tworzenia i wydruku prostych dokumentów;

• Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami oraz efektywną organizację pracy na plikach i folderach;

• Znajomość zasad przechowywania danych i umiejętność korzystania z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych;

• Rozumienie założeń sieci komputerowych, umiejętność łączenia się z siecią oraz korzystania z różnych opcji połączeń;

• Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem oraz konieczności tworzenia kopii zapasowej danych;

• Znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności i znajomości głównych zagadnień z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, komputerów, sprzętu i oprogramowania;

• Potwierdza znajomość najlepszych praktyk w zakresie zasad efektywnej pracy na komputerze;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem stron, efektywnym wyszukiwaniem informacji, komunikacją online i pocztą elektroniczną.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Znajomość zasad korzystania z Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;

• Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacji jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji;

• Zdolność efektywnego przeszukiwania Internetu i krytycznej oceny wiarygodności pozyskanych informacji;

• Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony;

• Znajomość zasad działania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej;

• Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty;

• Umiejętność właściwego organizowania skrzynki pocztowej i wyszukiwania wiadomości oraz korzystania z kalendarzy online.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności i znajomości głównych zagadnień w odniesieniu do wyszukiwania informacji w Internecie oraz bezpieczeństwa w sieci;

• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w zakresie efektywnego wykorzystania komputera w sieci; 

OPIS MODUŁU:

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania. Umożliwia opanowanie umiejętności niezbędnych do tworzenia listów, pism i innych podstawowych dokumentów koniecznych w życiu codziennym.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:
• Umiejętność pracy z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach;
• Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy;
• Umiejętność tworzenia i edycji niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdzielenia i wysyłania;
• Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu;
• Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej;
• Dopasowanie ustawień strony;
• Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do używania edytora tekstu;
• Ma zastosowanie do różnych aplikacji biurowych – zarówno komercyjnych, jak i darmowych;
• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w zakresie efektywnych metod pracy z tekstem;

OPIS MODUŁU:

 

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń.

 

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach;

• Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy;

• Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami;

• Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych;

• Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację; rozpoznawanie błędów w formułach; • Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach;

• Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu;

• Dostosowywanie ustawień strony;

• Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do używania arkusza kalkulacyjnego; • Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w zakresie efektywnych metod pracy z arkuszem kalkulacyjnym;

 

Moduły STANDARD

OPIS MODUŁU:

Moduł ten pozwala zrozumieć kluczowe zasady tworzenia baz danych i wykazać się umiejętnościami związanymi z obsługą aplikacji bazodanowych.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Rozumienie istoty baz danych, zasad ich działania i obsługi;

• Tworzenie prostej bazy danych i przeglądanie jej zawartości w różnych trybach;

• Tworzenie tabel, definiowanie i modyfikację pól oraz ich właściwości (wstawianie i edycja danych);

• Sortowanie i filtrowanie bazy danych w celu pozyskania konkretnej informacji;

• Umiejętność pracy z formularzami: ich tworzenie, modyfikowanie i formatowanie;

• Umiejętność pracy z raportami: tworzenie standardowych raportów, przygotowywanie wydruków do dystrybucji.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Świadczy o posiadaniu podstawowych umiejętności niezbędnych do używania aplikacji do tworzenia baz danych;

• Zapewnia odniesienie do rozmaitych aplikacji bazodanowych – darmowych i płatnych;

• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w zakresie efektywnych metod pracy w aplikacjach do tworzenia baz danych;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten pozwala udowodnić znajomość zasad tworzenia prezentacji i potwierdza umiejętności związane z obsługą programów prezentacyjnych.

 

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Umiejętność pracy z prezentacjami i zapisywania ich w różnych formatach;

• Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy;

• Znajomość widoków prezentacji i umiejętność pracy z nimi, stosowanie wzorców slajdów oraz zapisywanie prezentacji w różnych formatach;

• Umiejętność pracy w prezentacji z tekstem: edycji i formatowania;

• Tworzenie prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrej prezentacji;

• Tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów – jako graficznej metody przedstawienia informacji;

• Wstawianie i edycja rysunków, zdjęć i innych obiektów graficznych;

• Stosowanie animacji i efektów w prezentacji;

• Używanie narzędzi do sprawdzania poprawności językowej prezentacji.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do używania aplikacji do tworzenia prezentacji;

• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w zakresie efektywnych metod pracy w aplikacjach do tworzenia prezentacji;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością głównych zagadnień związanych z bezpiecznym korzystaniem z technologii informacyjno- ‑komunikacyjnych (TIK) w życiu codziennym. Potwierdza umiejętność stosowania odpowiednich metod i aplikacji do zabezpieczenia połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz kompetencje właściwego zarządzania informacjami i danymi.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Znajomość głównych aspektów dotyczących znaczenia zabezpieczania informacji i danych, fizycznego bezpieczeństwa, prywatności i kradzieży tożsamości;

• Umiejętność ochrony komputera, urządzeń i sieci przed szkodliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem;

• Znajomość pojęć związanych z siecią, rodzajami sieci, połączeniami sieciowymi, zaporą sieciową;

• Przeglądanie Internetu, bezpieczne komunikowanie się przez Internet;

• Rozumienie aspektów bezpieczeństwa związanych z komunikacją online, wiadomościami e-mail i komunikacją w czasie rzeczywistym;

• Tworzenie kopii zapasowej danych i przywracanie danych z kopii, bezpieczne przechowywanie danych i urządzeń.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 

• Świadczy o znajomości kluczowych zasad związanych z zabezpieczeniem informacji i danych, fizycznym bezpieczeństwem, prywatnością i postępowaniem w przypadku kradzieży tożsamości;

• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem w sieci;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością głównych zasad i umiejętności dotyczących obrazów cyfrowych i ich obróbki w specjalnie przeznaczonych do tego aplikacjach. Potwierdza umiejętność edycji obrazów, przygotowania ich do druku i publikacji.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Rozumienie głównych zasad dotyczących korzystania z obrazów cyfrowych, właściwości różnych formatów graficznych i zasad dotyczących kolorów;

• Umiejętność otwarcia istniejącego obrazu, zapisania obrazu w innym formacie, ustawienia właściwości pliku zawierającego obraz;

• Użycie wbudowanych funkcjonalności – takich jak paski narzędzi i palety – dla zwiększenia efektywności pracy;

• Umiejętność przechwytywania i zapisywania obrazu, korzystania z różnych narzędzi zaznaczania; zmiana położenia i orientacji obrazów;

• Tworzenie i używanie warstw, praca z tekstem, stosowanie efektów i filtrów, korzystanie z narzędzi do rysowania i do malowania;

• Przygotowanie obrazów do drukowania i do publikacji.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Zdobyte umiejętności mogą znaleźć zastosowanie podczas korzystania z różnego rodzaju aplikacji – zarówno płatnych, jak i darmowych;

• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w zakresie edycji obrazów cyfrowych;

• Daje solidną podstawę do pracy z obrazami cyfrowymi;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością zasad współpracy online oraz umiejętnościami konfiguracji i wykorzystania używanych do tego narzędzi. Wśród aplikacji służących współpracy Kandydat poznaje systemy przechowywania plików w chmurze, kalendarze online, wykorzystanie portali społecznościowych, technologii mobilnych, spotkań online oraz narzędzi do nauki w sieci.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Rozumienie kluczowych zasad związanych ze współpracą online oraz pracą w chmurze;

• Umiejętność konfiguracji i zakładania kont użytkownika niezbędnych do współpracy online;

• Umiejętność korzystania z przestrzeni do przechowywania danych w sieci oraz z aplikacji wykorzystywanych do współpracy online; • Znajomość zasad współpracy oraz komunikacji z innymi użytkownikami przy użyciu portali społecznościowych, blogów oraz serwisów wiki;

• Planowanie i zarządzanie konferencjami online oraz korzystanie z narzędzi do nauki w sieci;

• Rozumienie kluczowych zasad technologii mobilnej oraz korzystania z takich funkcji jak: poczta elektroniczna, aplikacje mobilne oraz ich synchronizacja.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 

• Świadczy o znajomości kluczowych zasad związanych ze współpracą online i pracą w chmurze;

• Zdobyte umiejętności mogą znaleźć swoje zastosowanie podczas korzystania z różnego rodzaju aplikacji – płatnych i darmowych;

• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w obsłudze narzędzi online i technologii mobilnej;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten przeznaczony jest dla osób, które zajmują się architekturą, inżynierią i konstrukcją – pracujących lub uczących się. Potwierdza międzynarodowym certyfikatem umiejętności w zakresie pracy w dwóch wymiarach w środowisku CAD. Moduł przeznaczony jest również dla osób spoza sektora technicznego, które chcą uzyskać certyfikat ECDL CAD.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Umiejętność obsługi aplikacji do tworzenia i zapisywania rysunków 2D, ich importowania i eksportowania;

• Korzystanie z warstw i poziomów;

• Tworzenie obiektów i elementów; korzystanie z narzędzi zaznaczenia; zmiana położenia oraz orientacji obiektów i elementów;

• Umiejętność korzystania z komend zapytań do pomiaru odległości, kąta i powierzchni;

• Ustawianie i modyfikowanie właściwości, tworzenie i edytowanie tekstu oraz wymiarowania;

• Korzystanie z bloków i komórek; tworzenie, modyfikacja oraz korzystanie z bibliotek symboli, linków do obiektów oraz obiektów osadzonych;

• Przygotowanie rysunków do wydruku lub plotowania.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Zapewnia obszerne wprowadzenie do kluczowych umiejętności dotyczących rysunku 2D w środowisku CAD;

• Zdobyte umiejętności mogą znaleźć swoje zastosowanie podczas korzystania z różnego rodzaju aplikacji – płatnych i darmowych;

• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w obsłudze aplikacji do tworzenia rysunków 2D;

• Pracownikom spoza sektora technicznego zapewnia dużą wiedzę na temat zasad rysunku 2D w środowisku CAD;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych. Egzamin wymaga wiedzy i umiejętności radzenia sobie z podstawowymi i bardziej zaawansowanymi problemami spotykanymi we współczesnym świecie nowoczesnych technologii cyfrowych.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Umiejętność rozwiązywania prostych problemów technicznych z komputerem oraz urządzeniami mobilnymi;

• Umiejętność rozwiązywania prostych problemów programistycznych i systemowych;

• Stosowanie zasad BHP oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów ze sprzętem;

• Umiejętność łączenia problemu z konkretnym podzespołem i wyszukiwania rozwiązania – od analizy poprawności instalacji podzespołu do jego diagnostyki specjalistycznym oprogramowaniem;

• Znajomość podstawowych narzędzi diagnostycznych i umiejętność ich oceny pod względem przydatności do rozwiązywania danego problemu;

• Znajomość katalogu typowych problemów dotyczących sprzętu oraz oprogramowania;

• Rozpoznawanie niepoprawnych wartości parametrów diagnostyki sieciowej;

• Znajomość źródeł informacji pomocnych w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Zaświadcza o umiejętności rozwiązywania problemów sprzętowych, programistycznych i systemowych;

• Zwiększa wydajność pracy użytkownika;

• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w stosowaniu narzędzi diagnostycznych;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten pozwala kandydatom wykazać się znajomością podstawowych pojęć i umiejętnościami związanymi z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego i tworzeniem prostych programów komputerowych.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Znajomość podstawowych pojęć dotyczących myślenia komputacyjnego i typowych działań związanych z tworzeniem programu;

• Rozumienie i wykorzystywanie technik myślenia komputacyjnego, takich jak dekompozycja, rozpoznawanie wzorców, abstrakcja i algorytmy;

• Zapisywanie algorytmów przy użyciu schematów blokowych i pseudokodów, ich testowanie i modyfikowanie;

• Znajomość podstawowych zasad i pojęć związanych z kodowaniem oraz rozumienie znaczenia dobrze sformułowanego i udokumentowanego kodu;

• Używanie takich elementów programistycznych jak: zmienne, typy danych i logika w programie;

• Poprawianie wydajności i funkcjonalności programu poprzez zastosowanie iteracji, instrukcji warunkowych, procedur i funkcji, jak również zdarzeń;

• Testowanie i debugowanie programu.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Obejmuje kluczowe umiejętności i główne pojęcia związane z myśleniem komputacyjnym i kodowaniem;

• Wprowadza pojęcia i umiejętności, które są bardzo ważne dla każdego zainteresowanego rozwijaniem specjalistycznych umiejętności informatycznych;

• Pomaga w rozwijaniu ogólnych umiejętności rozwiązywania problemów;

Moduły ADVANCED

OPIS MODUŁU:

Moduł ten obejmuje certyfikację na poziomie zaawansowanym, poprzez którą Kandydat może udowodnić umiejętność korzystania z zaawansowanych funkcji edytora tekstu dla usprawnienia pracy i zwiększenia produktywności. Zaliczenie tego modułu pozwoli Kandydatom udowodnić profesjonalizm i zaoszczędzić czas przy tworzeniu, przeglądzie i dystrybucji dokumentów.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Stosowanie zaawansowanego formatu tekstu, akapitu, kolumn, stosowanie stylów oraz formatowanie tabel;

• Przekształcanie tekstu w tabele oraz tabel w tekst;

• Stosowanie odwołań takich jak: przypisy dolne i końcowe oraz podpisy, a także tworzenie spisu treści, odnośników i odsyłaczy;

• Zwiększanie wydajności pracy poprzez używanie bloków konstrukcyjnych, szablonów i formularzy;

• Sprawne posługiwanie się makropoleceniami oraz zaawansowanymi opcjami korespondencji seryjnej;

• Używanie i zastosowanie w tekście opcji linkowania, łączenia oraz wstawiania obiektów w celu integracji danych, pracy z dokumentami głównymi i podrzędnymi umiejętność stosowania opcji zabezpieczenia dokumentu;

• Pracę ze znakami wodnymi, sekcjami, nagłówkami i stopkami.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Zaświadcza o profesjonalizmie w korzystaniu z edytora tekstu;

• Pozwala użytkownikom na tworzenie i zarządzanie zaawansowanymi dokumentami;

• Zwiększa wydajność, poprawia ergonomię pracy i pozwala zaoszczędzić czas;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten obejmuje certyfikację umiejętności posługiwania się zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Zaliczenie tego modułu pozwoli Kandydatom udowodnić profesjonalizm, umiejętność tworzenia skomplikowanych raportów, przeprowadzania matematycznych i statystycznych obliczeń. Nabyte przy tym umiejętności oszczędzają także czas, zwiększając produktywność podczas wykonywania zadań.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Stosowanie zaawansowanych opcji formatowania, takich jak formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych i zarządzanie arkuszami;

• Użycie funkcji związanych z operacjami logicznymi, statystycznymi, finansowymi i matematycznymi;

• Tworzenie wykresów oraz użycie zaawansowanych opcji formatowania wykresów;

• Użycie tabel przestawnych do analizy danych; sortowanie oraz filtrowanie danych; tworzenie i korzystanie ze scenariuszy;

• Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza;

• Operacje w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek, makr oraz szablonów;

• Użycie odnośników, import danych do arkusza;

• Porównywanie i scalanie skoroszytów, zabezpieczanie arkuszy.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do zaawansowanego używania arkusza kalkulacyjnego;

• Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy z arkuszem kalkulacyjnym;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten potwierdza umiejętności korzystania z rozbudowanych narzędzi aplikacji baz danych w celu lepszego zarządzania i organizacji informacji. Zaliczenie tego modułu pozwoli maksymalnie wykorzystać funkcje do zarządzania i analizy dużej ilości danych, a więc usprawni przygotowywanie informacji, zarówno w aspekcie ilości, jak i jakości.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

• Znajomość kluczowych pojęć związanych z projektowaniem i stosowaniem baz danych;

• Tworzenie relacyjnej bazy danych za pomocą zaawansowanych funkcji tworzenia tabel i złożonych relacji między tabelami;

• Projektowanie i wykorzystywanie kwerendy do utworzenia, aktualizacji i usuwania tabel oraz dołączania danych przy użyciu symboli wieloznacznych, parametrów i obliczeń;

• Stosowanie formantów i podformularzy do poprawy funkcjonalności formularzy;

• Stosowanie formantów w raportach do wykonywania obliczeń oraz tworzenie podraportów dla zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych;

• Poprawa produktywności poprzez wykorzystanie makr oraz funkcji importu i integracji danych.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

• Daje większą pewność siebie podczas pracy, zwiększenie produktywności i efektywności dzięki wykorzystywaniu funkcji baz danych;

• Świadczy o posiadaniu zaawansowanych umiejętności, niezbędnych do używania aplikacji bazodanowych;

• Pozwala tworzyć wyższej jakości informacje, oparte na głębszym poziomie analizy danych;

OPIS MODUŁU:

Moduł ten obejmuje certyfikację na poziomie zaawansowanym dla Kandydatów, którzy chcą tworzyć efektowne, wysokiej jakości prezentacje. Moduł obejmuje wykorzystanie zaawansowanych funkcji aplikacji do planowania i projektowania prezentacji, które będą skutecznie oddziaływać na odbiorcę oraz zapewnią zainteresowanie publiczności.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 • • Rozumienie oczekiwań docelowej grupy odbiorców oraz wpływu tych wymagań na planowanie i projektowanie prezentacji;
 • • Tworzenie i modyfikacja szablonów oraz formatowanie tła slajdu;
 • • Wzbogacanie prezentacji przy pomocy wbudowanych narzędzi do rysowania i obróbki grafiki;
 • • Wstawianie i modyfikowanie diagramów oraz formatowanie wykresów na poziomie zaawansowanym;
 • • Wstawianie plików muzycznych i klipów wideo do prezentacji oraz stosowanie animacji;
 • • Stosowanie hiperłączy do plików i osadzanie obiektów w celu powiązania danych;
 • • Tworzenie niestandardowych pokazów slajdów, nadawanie ustawień i kontrola pokazu slajdów.
 •  

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • • Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do zaawansowanego używania aplikacji do tworzenia prezentacji;
 • • Udowadnia profesjonalizm w dziedzinie grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej;
 • • Zwiększa produktywność użytkowników;
 • • Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy z aplikacjami do tworzenia prezentacji;

L

Moduły EPP

OPIS MODUŁU:

·        e-Nauczyciel jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Do programu może przystąpić każdy czynny zawodowo nauczyciel.

·        System certyfikowania jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc jego główne miejsce pracy. Spełnienie tego założenia ma doprowadzić do zmiany w pracy z uczniami w klasie i poza nią.

·        Certyfikaty opatrzone są znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Certyfikat EPP e-Nauczyciel

·        Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:

·        zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST,

·        realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel.

OPIS MODUŁU:

Moduł ten jest idealnym rozwiązaniem dla tych użytkowników, którzy posiadają ograniczoną wiedzę z zakresu obsługi komputera i funkcjonowania Internetu. Zawiera tematykę dotyczącą znajdowania informacji, załatwiania spraw urzędowych, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi przez Internet. Zakres merytoryczny modułu jest podstawą do nabywania kolejnych, bardziej zaawansowanych kompetencji.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 • • Znajomość podstaw użytkowania komputera;
 • • Umiejętność tworzenia prostych dokumentów, przeglądania stron internetowych i posługiwania się pocztą elektroniczną;
 • • Umiejętność wyszukiwania informacji;
 • • Umiejętność zapisywania wyszukanych informacji w formacie użytecznym dla Kandydata;
 • • Świadomość ryzyka związanego z użytkowaniem Internetu oraz konieczności podejmowania stosownych środków ostrożności;
 • • Umiejętność korzystania z treści i usług on-line: wiadomości, usług administracji publicznej, zakupów internetowych, informacji i usług oświatowo-szkoleniowych, związanych z zatrudnieniem, ochroną zdrowia itp.;
 • • Umiejętność wypełniania formularzy internetowych;
 • • Świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z transakcjami przy pomocy kart płatniczych.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • • Zaświadcza o umiejętności korzystania z komputera i Internetu na poziomie podstawowym;
 • • Stanowi doskonałą propozycję dla osób obawiających się komputera, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez wcześniejszej wiedzy informatycznej;
 • • Jest idealnym rozwiązaniem dla tzw. osób „wykluczonych cyfrowo”, w wieku 50+, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 • • Tworzy świetną bazę do poszerzania wiedzy, nabywania kolejnych umiejętności oraz potwierdzenia ich bardziej zaawansowanymi certyfikatami ECDL.