Asertywny nauczyciel - komunikacja z uczniem oraz jego rodzicem
w trudnych sytuacjach


Trening umiejętności wychowawczych


Zwiększenie kompetencji kluczowych w zakresie ICT


Alternatywne
i wspomagające metody komunikacji


Coaching w edukacji


Modele terapeutyczne
i terapie wspomagające


Stymulacja rozwoju emocjonalnego
i społecznego


Integracja sensoryczna
w pracy z dzieckiem
z autyzmem, zespołem Aspergera

Neurodydaktyka – nowy sposób myślenia
o edukacji


Praca w klasach łączonych (planowanie
i organizowanie pracy
w klasach łączonych)


Praca w klasach łączonych (metody
i formy pracy
w klasach łączonych)

Praca w klasach łączonych (warsztat pracy nauczyciela
w klasach łączonych)Aplikacje w edukacji


Nauczyciel matematyki – specjalista dydaktyczno-wychowawczy

Programowanie w szkole – zwiększenie kompetencji kluczowych nauczycieli w zakresie ICTRobotyka i programowanie


Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową
i bezprzewodową)

NOWOŚĆ
Aplikacje w edukacji


Bezpieczeństwo w szkole
Cyfrowe technologie na rzecz kształtowania procesów edukacyjnych poza szkołą
Dydaktyka przedmiotów szkolnych z wykorzystaniem nowych technologii


Edukacja w zakresie bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni
oraz bezpiecznego korzystania
ze sprzętu komputerowego
lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera
NOWOŚĆ
Efektywna praca zespołów nauczycielskich – budowanie, integrowanie zespołu
Emisja głosu

Jak budować relacje z rodzicami, powołując się na autorytet nauczyciela?
Jak planować, projektować i realizować proces ewaluacji wewnętrznej w szkole?
Lekcja multimedialna – cyfrowe aspekty dydaktyki
Lekcja on-line

Metody i techniki coachingowe wspomagające motywowanie uczniów do nauki
Metody pracy z uczniem zdolnym

Nowe metody kształcenia
z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
NOWOŚĆ
Nowoczesne techniki i metody motywujące uczniów do nauki
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Office 365Praca w grupie i role grupowePrewencja stresu psychospołecznego w pracy nauczyciela

Przygotowanie do pracy i obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS
NOWOŚĆ

Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego

Sposoby rozpoznawania
zdolności ucznia
Sztuka bycia asertywnym
w szkole: budowanie partnerskich relacji z uczniami i rodzicami
Teams w szkole

NOWOŚĆ
Techniki i metody skutecznego rozwiązywania problemów
Techniki i metody
skutecznego uczenia się
Trudne sytuacje w szkole
i efektywne sposoby
ich rozwiązywania
Uczeń uzdolniony matematycznie

Współpraca z rodzicami
i instytucjami
wspierającymi rozwój

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu
NOWOŚĆ
Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych
w Internecie
NOWOŚĆ
Zapobieganie przemocy i agresji
w szkole
Zasady pracy metodami aktywizującymi

Oferta specjalna

Studia podyplomowe uzupełniające (1-semestralne), dla osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne wg programów MEN w stosownym zakresie.

Lokalizacja zajęć stacjonarnych
KROSNO – RZESZÓW – MIELEC

Akredytacje i świadectwa jakości ODN WSZECHNICA

Adresaci:
Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych i psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym), które jednocześnie ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z podejmowanymi studiami podyplomowymi uzupełniającymi.

Cele:
Poszerzenie i podniesienie posiadanych kwalifikacji.

Ramowy program:

 • 1. Praca z uczniem z autyzmem
 • 2. Wprowadzenie do surdopedagogiki
 • 3. Wprowadzenie do tyflopedagogiki
 • 4. Wprowadzenie do logopedii
 • 5. Wprowadzenie do pedagogiki terapeutycznej
 • 6. Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • 7. Wczesne wspomaganie rozwoju
 • 8. Trening twórczości
 • 9. Trening zabawy
 • 10. Trening komunikacji – współpraca ze środowiskiem
 • 11. Projekt edukacyjny
 • 12. Praktyka


Czas trwania:
1 semestr (213 godzin).

Adresaci:
Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych i psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym), które jednocześnie ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z podejmowanymi studiami podyplomowymi uzupełniającymi.

Cele:
Poszerzenie i podniesienie posiadanych kwalifikacji.

Ramowy program:

 • 1. Diagnoza indywidualna i środowiskowa
 • 2. Diagnoza i terapia specyficznych trudności
 • 3. Praca z dziećmi o różnych dysfunkcjach
 • 4. Logopedia z emisją głosu
 • 5. Socjoterapia
 • 6. Komunikacja interpersonalna
 • 7. Metody aktywne
 • 8. Projekt edukacyjny
 • 9. Praktyka


Czas trwania:
1 semestr (150 godzin).